جدول عملکرد مربی ها در فصل پاییز گنبد کاووس

# مربی استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز
1 ابراهیم بدویزاده 64 15 5 10 160
2 رشید روشنی 41 10 6 5 114
3 مجید صالح پور 30 9 4 2 92
4 رحیم بردی مهرانی 59 6 6 7 86
5 احمد ایری 43 5 6 6 76
6 عبدالعزیز گوگ نژاد 38 5 5 6 72
7 نورمحمد اونق 19 7 2 2 68
8 عبدالرحیم چپرلی 17 6 3 2 64
9 کمال قربانی 18 5 4 4 64
10 امانقلی خوجملی 22 6 2 2 60
11 عبدالرحمن کلته 14 4 5 3 58
12 صالح بردی گوگ 16 5 4 1 58
13 تویلی قربانی 18 6 1 2 56
14 اراز قربان اونق 35 1 9 5 54
15 اسماعیل بدویزاده 12 4 3 4 52
16 امید ایری 23 5 2 2 52
17 عبدالرحمان مختومی 26 2 7 3 50
18 کاکا سارلی 13 4 3 1 46
19 عبدالعزیز مهرانی 19 4 3 1 46
20 نوریقدی خوجملی 10 4 2 1 42
21 مهدی نوایی 11 3 4 0 40
22 محمد آق ارکاکلی 17 2 5 1 38
23 ناصر حاجی زاده 20 3 3 1 38
24 محمد شریف تاتاری 21 2 4 3 38
25 حاجی محمد نوایی 16 3 1 4 36
26 محمداسلم محمدی 23 3 2 2 36
27 ادریس قلیچی 11 2 3 3 34
28 مجید ایری 20 3 1 3 34
29 یوسف کلته 17 2 3 2 32
30 نصرت ا... خوجملی 21 2 2 4 32
31 جمشید روشنی 19 2 3 1 30
32 محمدرضا تاتاری 4 3 1 0 28
33 خان محمد چپرلی 10 3 1 0 28
34 قارمحمد گری 14 2 2 2 28
35 حمید روشنی 20 1 3 4 28
36 رسول خرمالی 27 2 1 4 28
37 عبدالکریم گوگ نژاد 27 2 1 4 28
38 رحمان یزدانی 6 2 2 1 26
39 آنه محمد خوجملی 6 2 2 1 26
40 بهمن اونق 13 2 2 1 26
41 جمشید مختومی 19 2 1 3 26
42 محمد خوجملی 7 2 1 2 24
43 عبدالباسط مخدومی 9 2 1 2 24
44 امید یزدانی 10 2 1 2 24
45 احسان جرجانی 10 2 1 2 24
46 علی گوگ نژاد 13 2 1 2 24
47 بهمن حاجی زاده 11 2 1 1 22
48 بهمن صداقت 13 0 5 1 22
49 کمال جمشیدی 3 2 1 0 20
50 باشگاه درخشش 8 2 0 2 20
51 جمشید جرجانی 13 1 2 2 20
52 منصور بای پور 13 2 1 0 20
53 اراز زارعی کسلخه 32 1 2 2 20
54 امیر جعفرپور 6 2 0 1 18
55 عبیدالله سخاوت 8 1 2 1 18
56 عثمان تاجی زاده 12 1 2 1 18
57 قربان محمد قولرعطا 18 1 1 3 18
58 احمد خوجملی 24 0 2 5 18
59 یوسف قلی قربانی 2 2 0 0 16
60 عبدالناصر رجال 7 1 1 2 16
61 یعقوب چپرلی 9 1 0 4 16
62 یوسف خوجملی 10 0 2 4 16
63 ایل محمد غراوی 13 1 1 2 16
64 زمان بابایی 5 1 1 1 14
65 تقان قلیچ فداکار 6 1 1 1 14
66 منوچهر قزل 7 1 1 1 14
67 بهروز ایری 7 1 1 1 14
68 حمید صالح پور 8 0 2 3 14
69 مهربان ایری 14 0 2 3 14
70 حکیم سوقی 4 0 3 0 12
71 ستار مرندی 5 1 1 0 12
72 تاج محمد گوگ نژاد 5 1 1 0 12
73 عثمان پساوند 7 1 1 0 12
74 عبدالطیف تمری 3 1 0 1 10
75 کمال قولرعطا 3 1 0 1 10
76 الیاس زارعی کسلخه 5 1 0 1 10
77 عبدالستار کر 5 1 0 1 10
78 سبحان پقه 6 0 2 1 10
79 رشید عطایی 8 1 0 1 10
80 امانگلدی توماچ 11 0 2 1 10
81 یوسف ایری 12 1 0 1 10
82 عبدالرحمن قربانی 13 1 0 1 10
83 فرهاد اورگلی 13 0 1 3 10
84 رضا کمالی 1 1 0 0 8
85 ملا احمد تراج 1 1 0 0 8
86 عبدالعزیز اونق 1 1 0 0 8
87 طاهر صالح پور 2 1 0 0 8
88 بهرام حاجی زاده 2 1 0 0 8
89 حکیم بردی اندروا 3 1 0 0 8
90 تیمور میرزاعلی 3 1 0 0 8
91 مهران خوجملی 3 1 0 0 8
92 مجید احمد اوغلی 4 0 2 0 8
93 عطاجان اعتمادی فر 4 0 1 2 8
94 میلاد پایدار 4 0 2 0 8
95 آشجان قزل 4 1 0 0 8
96 یونس کسلخه 4 1 0 0 8
97 کمال واج 5 1 0 0 8
98 شهرام خوجملی 5 1 0 0 8
99 پرورش اسب یاسین یاسر 6 0 2 0 8
100 طاغن سیدی 6 0 1 2 8
101 عبدالخالق ایری 6 0 2 0 8
102 بهنام تاجی زاده 7 0 2 0 8
103 نوری قورچایی 7 0 0 4 8
104 امید جهانیان 7 1 0 0 8
105 ابراهیم مهرانی 8 0 2 0 8
106 دوردی حاجی عطایی 8 0 1 2 8
107 بهروز مرجانی 8 1 0 0 8
108 عوض خوجملی 9 1 0 0 8
109 کاکا بنداد 2 0 1 1 6
110 حمید کلته 2 0 1 1 6
111 ضیاء سخاوت 6 0 0 3 6
112 نور محمد اوکش 6 0 1 1 6
113 بهروز کمی 7 0 1 1 6
114 رسول صداقت 7 0 1 1 6
115 رجب محمد گوگ نژاد 9 0 1 1 6
116 آتا نفس انفاس 10 0 1 1 6
117 احمد قلی قربانی 12 0 1 1 6
118 ابراهیم قلرعطا 14 0 1 1 6
119 عبدالقیوم اونق 1 0 1 0 4
120 رحمان اورگلی 1 0 1 0 4
121 قیوم عطایی 1 0 1 0 4
122 بهمن توماج 1 0 1 0 4
123 پرورش اسب پایدار 1 0 1 0 4
124 عبدالسلام کلته 1 0 1 0 4
125 مراد تاجی زاده 3 0 1 0 4
126 اسماعیل خوجملی 3 0 1 0 4
127 فرهاد خانقلی زاده قزل 3 0 1 0 4
128 رحمت الله رجال 3 0 1 0 4
129 عبدالناصر قربانی 4 0 1 0 4
130 فیض الله رجال 4 0 1 0 4
131 بهرام خانقلی زاده قزل 4 0 1 0 4
132 خسرو برزین 4 0 1 0 4
133 غفور خوجملی 5 0 0 2 4
134 ابراهیم خوجملی 5 0 1 0 4
135 عثمان ایری 5 0 0 2 4
136 رضا تیرغم 6 0 1 0 4
137 ناز محمد قره داشلی 7 0 1 0 4
138 اسکندر خوجملی 8 0 1 0 4
139 حمید فرود 9 0 1 0 4
140 رمضان آچاک 14 0 1 0 4
141 بهزاد خوجملی 1 0 0 1 2
142 میکائیل توماچ 1 0 0 1 2
143 حاجی آنه محمد یزدانی 1 0 0 1 2
144 عبدالرحمن زارعی 1 0 0 1 2
145 یعقوب ایری 2 0 0 1 2
146 امانقلی مخدومی 2 0 0 1 2
147 سید جمال میر دهقان 3 0 0 1 2
148 عبدالطیف اندورا 3 0 0 1 2
149 اله قلی توماچ 4 0 0 1 2
150 عرازمحمد کم 4 0 0 1 2
151 کاکش عطایی 4 0 0 1 2
152 عبدالحکیم مهرانی 4 0 0 1 2
153 غفور سیدی 5 0 0 1 2
154 نورمحمد کوچک نژاد 5 0 0 1 2
155 عبدالمجید کم 6 0 0 1 2
156 همراه نعمتی 7 0 0 1 2
157 فرهاد کریمی 7 0 0 1 2
158 سلیم خوجملی 10 0 0 1 2