جدول عملکرد مربی ها در فصل تابستان بندرترکمن

# مربی استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز
1 نورمحمد اونق 12 4 2 2 44
2 یوسف قلی قربانی 5 3 1 1 30
3 رحیم بردی مهرانی 13 2 3 0 28
4 سلیم خوجملی 11 1 2 3 22
5 اراز قربان اونق 12 1 3 1 22
6 خان محمد چپرلی 7 1 2 2 20
7 ابراهیم بدویزاده 7 1 2 2 20
8 احمد ایری 10 1 2 2 20
9 مهربان ایری 3 2 0 1 18
10 احسان جرجانی 5 1 2 1 18
11 امیر مختومی 5 2 0 1 18
12 منوچهر قزل 14 1 2 1 18
13 اراز زارعی کسلخه 16 1 2 1 18
14 حاجی محمد نوایی 5 1 2 0 16
15 تقان قلیچ فداکار 5 2 0 0 16
16 امید ایری 5 1 2 0 16
17 صالح بردی گوگ 6 1 2 0 16
18 کاکا سارلی 3 1 1 0 12
19 رحمان یزدانی 4 1 1 0 12
20 عثمان ایری 7 1 1 0 12
21 عبدالعزیز اونق 8 1 1 0 12
22 مجید صالح پور 2 1 0 1 10
23 فرهاد اورگلی 6 1 0 1 10
24 ابراهیم قلرعطا 8 0 1 3 10
25 محمد آق ارکاکلی 1 1 0 0 8
26 یعقوب چپرلی 1 1 0 0 8
27 یوسف ایری 1 1 0 0 8
28 بهزاد خوجملی 2 1 0 0 8
29 ابراهیم خوجملی 2 1 0 0 8
30 امانقلی خوجملی 2 1 0 0 8
31 ملا احمد تراج 2 1 0 0 8
32 رسول خرمالی 3 1 0 0 8
33 عثمان پساوند 3 1 0 0 8
34 یعقوب کم 3 1 0 0 8
35 امین محمد نیکجو 4 1 0 0 8
36 بهنام تاجی زاده 4 1 0 0 8
37 فرهاد آق ارکاکلی 4 1 0 0 8
38 بهمن صداقت 5 1 0 0 8
39 ارازگلدی اونق 5 1 0 0 8
40 آشجان قزل 6 1 0 0 8
41 علی اونق 2 0 1 1 6
42 رجب محمد گوگ نژاد 8 0 0 3 6
43 عثمان تاجی زاده 1 0 1 0 4
44 شهرام خوجملی 1 0 1 0 4
45 ناز محمد قره داشلی 1 0 1 0 4
46 یوسف خوجملی 1 0 1 0 4
47 نور محمد اوکش 2 0 1 0 4
48 میکائیل توماچ 2 0 1 0 4
49 سید مجتبی نبوی 2 0 1 0 4
50 عظیم مهرانی 3 0 1 0 4
51 رجب قلیچ گوگ نژاد 3 0 1 0 4
52 یوسف کلته 4 0 1 0 4
53 عبدالطیف تمری 5 0 1 0 4
54 بهمن اونق 5 0 1 0 4
55 کاکش عطایی 6 0 0 2 4
56 عبدالعزیز گوگ نژاد 6 0 1 0 4
57 قارمحمد گری 9 0 0 2 4
58 بهروز مرجانی 1 0 0 1 2
59 احمد قلی قربانی 1 0 0 1 2
60 عبیدالله سخاوت 1 0 0 1 2
61 عبدالناصر رجال 1 0 0 1 2
62 منصور بای پور 1 0 0 1 2
63 خلیل اونق 1 0 0 1 2
64 مصطفی کریمی 2 0 0 1 2
65 اسکندر خوجملی 2 0 0 1 2
66 حسین اونق 2 0 0 1 2
67 عبدالستار کر 2 0 0 1 2
68 یعقوب زارعی کسلخه 2 0 0 1 2
69 ادریس قلیچی 3 0 0 1 2
70 ناصر حاجی زاده 3 0 0 1 2
71 اویس رنجبر 3 0 0 1 2
72 بهمن حاجی زاده 4 0 0 1 2
73 حاجی مراد یلقی 5 0 0 1 2
74 امان بردی گوگ 5 0 0 1 2