جدول عملکرد مربی ها در فصل تابستان بندرترکمن

# مربی استارت م۱ م۲ م۳
1 فرهاد خانقلی زاده قزل 16 4 3 2
2 ابراهیم بدویزاده 15 4 1 1
3 اله قلی توماچ 9 3 2 1
4 بهمن اونق 11 3 1 1
5 عبدالجبار مهرانی 9 3 0 0
6 طاغن سیدی 10 2 0 1
7 نورمحمد بشگرد 4 2 0 0
8 سلیمان آرخی 5 2 0 0
9 حمید روشنی 5 2 0 0
10 خدای بردی آرخی 25 1 6 3
11 بهمن صداقت 9 1 2 1
12 عثمان تاجی زاده 5 1 2 0
13 آشجان قزل 5 1 2 0
14 رجب محمد گوگ نژاد 5 1 1 1
15 عبدالعزیز اونق 7 1 1 1
16 امیر مختومی 8 1 1 1
17 نورمحمد اونق 8 1 1 1
18 جمشید روشنی 3 1 1 0
19 اسحاق یلمه 3 1 1 0
20 احسان جرجانی 3 1 1 0
21 بهزاد خوجملی 5 1 1 0
22 یوسف قلی قربانی 5 1 1 0
23 جمشید مختومی 5 1 0 2
24 سلیمان اونق 7 1 0 2
25 عبدالمجید کم 11 1 0 2
26 آنه گلدی اونق 3 1 0 1
27 رشید عطایی 3 1 0 1
28 اسماعیل بدویزاده 3 1 0 1
29 عبدالمجید مهرانی 3 1 0 1
30 رضا کریمی 1 1 0 0
31 کورش بابازاده 1 1 0 0
32 مهدی نوایی 1 1 0 0
33 وکیل هلاکو 1 1 0 0
34 ادریس قلیچی 2 1 0 0
35 احمد قلی قربانی 2 1 0 0
36 اسماعیل خوجملی 2 1 0 0
37 یونس کسلخه 2 1 0 0
38 عبدالکریم کلته 2 1 0 0
39 عبدالرحمان حرک عطا 2 1 0 0
40 منصور قانقرمه 2 1 0 0
41 تقان قلیچ فداکار 3 1 0 0
42 خان محمد چپرلی 3 1 0 0
43 علی اونق 3 1 0 0
44 یوسف خوجملی 4 1 0 0
45 دوردی حاجی عطایی 4 1 0 0
46 اراز قربان اونق 16 0 4 1
47 عبدالعزیز گوگ نژاد 10 0 3 4
48 ناصر پقه 12 0 3 1
49 خلیل اونق 4 0 3 0
50 امانگلدی توماچ 13 0 2 2
51 اویس رنجبر 5 0 2 0
52 غفور خوجملی 3 0 1 1
53 یعقوب کم 4 0 1 1
54 عبدالکریم گوگ نژاد 4 0 1 1
55 محمد بزمونه 5 0 1 1
56 عثمان پساوند 7 0 1 1
57 عبدالخالق ایری 1 0 1 0
58 یعقوب چپرلی 1 0 1 0
59 عبدالطیف تمری 2 0 1 0
60 عبدالصالح میرابی 2 0 1 0
61 رحیم کم 3 0 1 0
62 ایل محمد غراوی 3 0 1 0
63 سلیم خوجملی 3 0 1 0
64 یعقوب ایری 4 0 1 0
65 ناز محمد قره داشلی 4 0 1 0
66 مهران علائی قوجق 5 0 1 0
67 مهرداد خوجملی 5 0 1 0
68 وحید علایی قوجق 4 0 0 4
69 کمال قربانی 8 0 0 3
70 آنه محمد خوجملی 7 0 0 2
71 حلیم سرداری 9 0 0 2
72 احسان جرجانی(کاکاجان) 1 0 0 1
73 نورمحمد کوچک نژاد 1 0 0 1
74 عبدالرحمن کلته 1 0 0 1
75 احمد موحد 1 0 0 1
76 عنایت اله قول لرعطا 1 0 0 1
77 امانقلی سخاوی 2 0 0 1
78 اسکندر خوجملی 3 0 0 1
79 کاکش عطایی 3 0 0 1
80 رمضان آچاک 4 0 0 1
81 عبدالقیوم اونق 4 0 0 1
82 یوسف کلته 6 0 0 1
83 عبدالغفور گلی 6 0 0 1
84 سبحان پقه 7 0 0 1