جدول عملکرد مربی ها در فصل بهار گنبد کاووس

# مربی استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز
1 ابراهیم بدویزاده 22 5 3 5 62
2 امید ایری 10 4 2 1 42
3 جمشید جرجانی 10 2 3 3 34
4 یعقوب چپرلی 7 3 1 1 30
5 رحیم بردی مهرانی 16 2 3 0 28
6 احمد ایری 12 2 1 3 26
7 منوچهر قزل 6 3 0 0 24
8 حمید روشنی 7 3 0 0 24
9 رشید روشنی 4 2 1 1 22
10 کمال قربانی 7 2 1 1 22
11 تویلی قربانی 7 2 1 1 22
12 عبدالکریم گوگ نژاد 10 1 3 1 22
13 اراز قربان اونق 6 2 1 0 20
14 عبدالرحمان مختومی 9 2 1 0 20
15 ادریس قلیچی 5 1 2 1 18
16 عبدالرحمن کلته 5 1 2 1 18
17 اسماعیل بدویزاده 5 1 2 1 18
18 رجب قلیچ گوگ نژاد 6 1 2 1 18
19 رسول خرمالی 6 2 0 1 18
20 عبدالعزیز گوگ نژاد 11 2 0 1 18
21 رمضان آچاک 4 2 0 0 16
22 ابراهیم هوشمند 4 1 2 0 16
23 بهمن حاجی زاده 6 1 1 2 16
24 احمد خوجملی 9 1 1 2 16
25 نور محمد اوکش 4 1 1 1 14
26 دوردی حاجی عطایی 5 1 1 1 14
27 مهربان ایری 7 1 0 3 14
28 محمد آق ارکاکلی 8 0 3 1 14
29 اراز زارعی کسلخه 10 0 3 1 14
30 مراد بدوی زاده 2 1 1 0 12
31 یعقوب کوچک نژاد 3 1 1 0 12
32 نورمحمد اونق 3 1 1 0 12
33 مولام نفس قلرعطا 5 1 1 0 12
34 جمشید روشنی 7 1 0 2 12
35 خان محمد چپرلی 7 1 1 0 12
36 فرهاد اورگلی 8 0 2 2 12
37 اسماعیل خوجملی 2 1 0 1 10
38 نوریقدی خوجملی 4 1 0 1 10
39 امید جهانیان 4 1 0 1 10
40 نصرت ا... خوجملی 7 1 0 1 10
41 مهران خوجملی 1 1 0 0 8
42 ناصر حاجی زاده 1 1 0 0 8
43 ضیاء سخاوت 1 1 0 0 8
44 طاغن سیدی 1 1 0 0 8
45 مهدی نوایی 2 0 2 0 8
46 بهروز ایری 3 1 0 0 8
47 عوض خوجملی 3 1 0 0 8
48 نورمحمد کوچک نژاد 4 0 1 2 8
49 امانقلی خوجملی 4 1 0 0 8
50 خداوردی طعنه 4 1 0 0 8
51 تقان قلیچ فداکار 5 0 1 1 6
52 آتا نفس انفاس 6 0 1 1 6
53 قارمحمد گری 7 0 0 3 6
54 جمشید مختومی 9 0 1 1 6
55 ابراهیم قلرعطا 9 0 1 1 6
56 بهرام خانقلی زاده قزل 1 0 1 0 4
57 محمد یلمه 1 0 1 0 4
58 عبدالحلیم باستان 1 0 1 0 4
59 صالح بردی گوگ 2 0 1 0 4
60 رحمان یزدانی 2 0 0 2 4
61 حمید صالح پور 2 0 1 0 4
62 محمد خوجملی 2 0 1 0 4
63 مجید صالح پور 3 0 1 0 4
64 کاکش عطایی 3 0 1 0 4
65 حاجی مراد یلقی 4 0 1 0 4
66 باشگاه درخشش 4 0 1 0 4
67 عظیم مهرانی 4 0 1 0 4
68 عبدالخالق ایری 4 0 1 0 4
69 عبدالسلام کلته 4 0 1 0 4
70 مسلم قولاق 5 0 0 2 4
71 یوسف خوجملی 5 0 1 0 4
72 عبدالوهاب قربانی 1 0 0 1 2
73 نادر علایی قوجق 1 0 0 1 2
74 محمدرضا تاتاری 1 0 0 1 2
75 غفور خوجملی 1 0 0 1 2
76 دوردی کوچک نژاد 1 0 0 1 2
77 رشید عطایی 1 0 0 1 2
78 پرورش اسب یاسین یاسر 2 0 0 1 2
79 بهنام تاجی زاده 3 0 0 1 2
80 ناز محمد قره داشلی 3 0 0 1 2
81 عبدالطیف تمری 3 0 0 1 2
82 عثمان ایری 3 0 0 1 2
83 منصور بای پور 4 0 0 1 2
84 اسکندر خوجملی 4 0 0 1 2
85 بهمن اونق 5 0 0 1 2