جدول عملکرد مربی ها در فصل پاییز گنبد کاووس

# مربی استارت م۱ م۲ م۳
1 ایل محمد غراوی 13 5 2 3
2 عبدالکریم گوگ نژاد 10 5 2 1
3 نورقلیچ قربانی 17 4 4 1
4 مجید صالح پور 8 4 2 0
5 ابراهیم بدویزاده 19 3 4 3
6 خان محمد چپرلی 19 3 3 4
7 مهربان ایری 15 3 3 3
8 تقان قلیچ فداکار 15 3 1 2
9 بهمن حاجی زاده 14 3 0 2
10 کمال قربانی 15 2 3 2
11 غفور خوجملی 9 2 3 1
12 بهزاد خوجملی 8 2 3 0
13 حمید روشنی 8 2 2 2
14 نورمحمد کوچک نژاد 10 2 2 1
15 عبدالرحمان مختومی 18 2 1 5
16 عبدالرحیم تاشلیانی کر 12 2 1 2
17 عبدالباسط مخدومی 4 2 1 1
18 کمال جمشیدی 5 2 1 0
19 ادریس قلیچی 8 2 1 0
20 امیر مختومی 5 2 0 1
21 کورش بابازاده 8 2 0 1
22 اسکندر خوجملی 4 2 0 1
23 حمید صالح پور 8 2 0 1
24 امید جهانیان 6 2 0 0
25 یوسف قلی قربانی 4 2 0 0
26 نورمحمد اونق 6 2 0 0
27 مصطفی کریمی 2 2 0 0
28 طاغن سیدی 3 2 0 0
29 رحیم بردی مهرانی 16 1 3 0
30 امان بردی گوگ 10 1 2 3
31 عبدالرحمن کلته 13 1 2 2
32 سلیم خوجملی 15 1 2 0
33 یعقوب چپرلی 10 1 2 0
34 موسی آق ارکاکلی 8 1 2 0
35 صالح بردی گوگ 7 1 1 2
36 اراز قربان اونق 12 1 1 2
37 مهدی نوایی 13 1 1 1
38 مهدی صادقی 4 1 1 1
39 زین الدین جمشیدی 3 1 1 1
40 یعقوب کم 3 1 1 1
41 ناز محمد قره داشلی 6 1 1 1
42 امانقلی خوجملی 7 1 1 1
43 عبدالرحیم چپرلی 17 1 1 0
44 رشید روشنی 10 1 1 0
45 رحمان یزدانی 6 1 1 0
46 بهروز ایری 8 1 1 0
47 کاکا سارلی 4 1 1 0
48 جمشید جرجانی 8 1 1 0
49 رسول ایمری 4 1 1 0
50 جمشید مختومی 20 1 0 4
51 شهرام روان 6 1 0 2
52 فیض الله رجال 4 1 0 1
53 مراد بدوی زاده 3 1 0 1
54 عوض خوجملی 4 1 0 1
55 جمشید روشنی 10 1 0 1
56 حمید فرود 7 1 0 1
57 ابراهیم قلرعطا 12 1 0 1
58 نوریقدی خوجملی 1 1 0 0
59 اویس رنجبر 2 1 0 0
60 رجب قلیچ گوگ نژاد 5 1 0 0
61 آق اویلی علایی قوجق 2 1 0 0
62 امانقلی سخاوی 1 1 0 0
63 فرهاد جرجانی 4 1 0 0
64 عبدالسلام کلته 2 1 0 0
65 قربان محمد قولرعطا 4 1 0 0
66 عبدالخالق ایری 8 1 0 0
67 عبدالرحمان پرویز 1 1 0 0
68 امانگلدی خوجملی 2 1 0 0
69 ناصر حاجی زاده 12 0 3 4
70 رسول خرمالی 7 0 3 0
71 شهرام خوجملی 7 0 2 3
72 امیر جعفرپور 7 0 2 1
73 یوسف دهش 5 0 2 0
74 امید ایری 9 0 2 0
75 احسان جرجانی(کاکاجان) 5 0 2 0
76 عبدالوهاب قربانی 4 0 1 2
77 حاجی آنه محمد یزدانی 4 0 1 1
78 محمداسلم محمدی 10 0 1 1
79 احمد ایری 6 0 1 1
80 رشید محمد خوجملی 4 0 1 1
81 احمد خوجملی 5 0 1 1
82 طاهر صالح پور 4 0 1 1
83 جمال آموت 2 0 1 0
84 حکیم بردی اندروا 4 0 1 0
85 رجب محمد گوگ نژاد 6 0 1 0
86 رحمان بردی قوین پرور 3 0 1 0
87 قارمحمد گری 1 0 1 0
88 عثمان تاجی زاده 1 0 1 0
89 امید یزدانی 5 0 1 0
90 تیمور میرزاعلی 5 0 1 0
91 امید جرجانی 7 0 1 0
92 یوسف کلته 3 0 1 0
93 حکیم سوقی 1 0 1 0
94 نفس بردی مختوم نژاد 3 0 1 0
95 مولام نفس قلرعطا 2 0 1 0
96 میلاد پایدار 3 0 1 0
97 رسول پقه 7 0 1 0
98 مراد تاجی زاده 6 0 1 0
99 رسول صداقت 2 0 1 0
100 عبدالحی مهرانی 3 0 1 0
101 عید قلی قربانی 3 0 1 0
102 فرشاد قلرعطا 1 0 1 0
103 احسان جرجانی 6 0 1 0
104 ابراهیم مهرانی 10 0 0 2
105 عبدالله یلقی 6 0 0 1
106 قارلی نفس قول لرعطا 2 0 0 1
107 عبدالخالق رهنی 1 0 0 1
108 عثمان پساوند 1 0 0 1
109 علی اونق 3 0 0 1
110 یوسف خوجملی 2 0 0 1
111 نور محمد اوکش 4 0 0 1
112 اسماعیل کوچک نژاد 3 0 0 1
113 عبیداله رجال 2 0 0 1
114 قربان رنجبر 1 0 0 1
115 نادر علایی قوجق 2 0 0 1
116 ناصر خانپور 1 0 0 1
117 عبدالعزیز گوگ نژاد 10 0 0 1
118 یونس رجال 3 0 0 1
119 اسماعیل کوچکی 1 0 0 1
120 سعدی سعدشیخی 3 0 0 1
121 اسماعیل بدویزاده 4 0 0 1
122 سید مجتبی نبوی 3 0 0 1
123 عبدالرحمن زارعی کسلخه 4 0 0 1
124 حاج امان تیرغم 1 0 0 1
125 محمد آق ارکاکلی 5 0 0 1
126 مصطفی عطایی 1 0 0 1
127 محمد امین گوگ نژاد 6 0 0 1
128 علی گوگ نژاد 4 0 0 1
129 عبدالقیوم اونق 1 0 0 1
130 نوری قورچایی 3 0 0 1
131 عبدالستار توفیقی نژاد 1 0 0 1
132 عبدالطیف تمری 1 0 0 1
133 آی محمد هوشمند 2 0 0 1