مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
آل مرد دکتر مهدی عباسی آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 01:02.620
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
بلک حمید حمید رضا دانیالی 1550 52.0
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
ماه سلطان رشید حاجی سالاری توماچ آرمین آق آتابای 1550 53.0 4 01:38.370
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
کاپیتان داود میرابی 1550 55.0
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
طوبی حاج گلدی آخوند تراج 1550 52.0
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
لیلی ناز امانقلی هاشمن 1550 50.0
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
دازقوش حامد و هادی پقه آرمین آق آتابای 1550 51.0 3 01:39.010
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی 1550 51.0
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 01:02.960
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
کاپیتان داود میرابی آرمین آق آتابای 1000 53.0 3 01:00.740
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
ماه سلطان رشید حاجی سالاری توماچ 1000 52.0
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 3 01:01.940
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
تای سوران آرمین قزل آرمین آق آتابای 1000 50.0 3 01:01.140
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
آلکس مهسان عسگریان آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 01:00.670
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
قلیچ بابا حسین ملا دردی نژاد ستار مهرانی 1000 56.0 2 00:59.580
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
دازقوش حامد و هادی پقه آرمین آق آتابای 1550 51.0 1 01:38.500
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
لیلی ناز امانقلی هاشمن 1550 50.0
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
طوبی حاج گلدی آخوند تراج 1550 52.0
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
ماه سلطان رشید حاجی سالاری توماچ آرمین آق آتابای 1550 53.0 1 01:36.490
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
تای سوران سلیمان فیروزی آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 01:02.690
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
کاپیتان داود میرابی ستار مهرانی 1000 53.0 3 01:02.050
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
مبارک حسین ملا دردی نژاد 1000 52.0
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
ماه سلطان دکتر امیر شیر توماج ستار مهرانی 1000 52.0 3 01:01.650
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
قلیچ بابا حسین ملا دردی نژاد آرمین آق آتابای 1000 56.0 5 01:01.020
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
بلک حمید حمید رضا دانیالی 1000 52.0
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
آل مرد دکتر مهدی عباسی آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 01:01.820
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
اسپرینگ عبدالله طاهری ستار مهرانی 1000 50.0 8 01:01.210
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
ترکمن استوری حاج صفر نظری و حاج عبدالجبار میرزایی آرمین آق آتابای 1000 52.0 3 00:59.850
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
دازثمر حامد اونق 1000 53.0
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 01:01.640
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
اورگیت رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 01:00.700
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
دازقوش حامد و هادی پقه آرمین آق آتابای 1550 50.0 3 01:38.740
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
کاپیتان داوود میرابی آرمین آق آتابای 1000 53.0 4 01:01.040
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
مبارک حسین ملا دردی نژاد آرمین آق آتابای 1000 53.0 2 01:00.700
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
ماه سلطان حلیم بردی توماج 1000 52.0
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
اسپرینگ عبدالله طاهری ستار مهرانی 1000 53.0 1 01:00.400
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 01:01.830
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
تایفون آرمین قزل ستار مهرانی 1000 55.0 1 01:00.410
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
دازقوش ابراهیم پقه جواد آچاک 1000 50.0 6 01:02.260
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
دازثمر حامد اونق آرمین آق آتابای 1000 51.0 2 01:01.370
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
کاپیتان داوود میرابی 1550 53.0
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
بایرام خان حامد اونق آرمین آق آتابای 1000 52.0 7 01:06.400
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
تومیریس حاج عبدالمجید گرکز آرمین آق آتابای 1000 50.0 3 01:01.390
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
مبارک حسین ملا دردی نژاد 1000 53.0
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
تایفون آرمین قزل آرمین آق آتابای 1000 54.0 4 01:02.510
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
ترکمن استوری محمد میرزایی 1000 52.0
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
آلکس مهسان عسگریان 1000 52.0
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
قلیچ بابا حسین ملا دردی نژاد آرمین آق آتابای 1000 56.0 1 00:59.920
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
تای سوران سلیمان فیروزی 1000 50.0
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 01:01.860
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
گان وست وحید فراهانیان آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 01:00.670
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
تارادیس وهاب کم آرمین آق آتابای 1000 52.0 7 01:05.810
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
شلیک غفور پقه آرمین آق آتابای 1000 53.0 1 01:01.080
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
گان وست وحید فراهانیان آرمین آق آتابای 1450 54.0 4 01:33.370
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
آرشا کریم چوگان پیمان قلرعطا 1450 55.0 2 01:33.000
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
بازنوش قره بولاغ یعقوب میرابی 1450 55.0
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
تومیریس حاج عبدالمجید گرکز آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 00:59.950
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
آلکس مهسان عسگریان آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 00:59.760
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
کلاتین حاج گلدی آخوند پرویز آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 01:02.200
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
آسپایر ایمان و صمد غراوی 1000 51.0
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
ترکمن استوری محمد میرزایی آرمین آق آتابای 1000 53.0 1 01:00.120
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
شلیک حاج قربان بابکی آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 01:02.350
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
آیدینا داوود پقه آرمین آق آتابای 1000 51.0 2 01:01.140
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
قلیچ بابا حسین ملا دردی نژاد آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 01:02.000
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
آسپایر عبدالجلیل غراوی وحاج امانگلدی کر 1000 51.0
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
ترکمن استوری حاج صفر نظری وحاج عبدالجبار میرزایی 1000 53.0
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
آلکس مهسان عسگریان آرمین آق آتابای 1000 56.0 2 01:00.610
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
مبارک حسین ملا دردی نژاد آرمین آق آتابای 1000 52.0 3 01:01.130
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
تارادیس کاکاجان و یاسین و آرمین ایری آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 01:06.180
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
کلاتین حاج قربان کسلخه آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 01:06.700
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
آیدینا کاکا و حاجی قربان پقه آرمین آق آتابای 1000 51.0 1 01:03.010
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مبارک حسین ملا دردی نژاد آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 01:03.450
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
تایفون پیمان توماج و آرمان قزل و مهندس یوسف گلشاهی آرمین آق آتابای 1000 54.0 5 01:05.080
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
فرنیاز حسین حاجی یکدست و آق اویلی صداقت آرمین آق آتابای 1000 50.0 3 01:08.880