مربی رحیم بردی مهرانی
1265
281
197
163
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
آل مرد از 8تا 12امتیاز دکتر مهدی عباسی آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 / 6 01:02.620 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
بلک حمید از 0 تا 4 امتیاز حمید رضا دانیالی 1550 52.0 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
ماه سلطان از 24تا 34امتیاز رشید حاجی سالاری توماچ آرمین آق آتابای 1550 53.0 4 / 7 01:38.370 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
کاپیتان از 24تا 34امتیاز داود میرابی 1550 55.0 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
طوبی از 16 تا 22 امتیاز حاج گلدی آخوند تراج 1550 52.0 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
لیلی ناز از 16 تا 22 امتیاز امانقلی هاشمن 1550 50.0 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
دازقوش از 16 تا 22 امتیاز حامد و هادی پقه آرمین آق آتابای 1550 51.0 3 / 8 01:39.010 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
تاوالیزا از 8تا 14امتیاز محمد طاها مهدیخانی 1550 51.0 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
لیدی ناز از 2 تا 6 امتیاز حاج سارا و رحیم نیازی آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 / 8 01:02.960 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
کاپیتان از 24 تا 34 امتیاز داود میرابی آرمین آق آتابای 1000 53.0 3 / 6 01:00.740 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
ماه سلطان از 24 تا 34 امتیاز رشید حاجی سالاری توماچ 1000 52.0 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
تاوالیزا از ۸ تا ۱۲ محمد طاها مهدیخانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 3 / 7 01:01.940 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
تای سوران از ۸ تا ۱۲ آرمین قزل آرمین آق آتابای 1000 50.0 3 / 6 01:01.140 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
آلکس هندیکاپ مهسان عسگریان آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 / 6 01:00.670 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
قلیچ بابا هندیکاپ حسین ملا دردی نژاد ستار مهرانی 1000 56.0 2 / 6 00:59.580 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
دازقوش از 8تا 14امتیاز حامد و هادی پقه آرمین آق آتابای 1550 51.0 1 / 10 01:38.500 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
لیلی ناز از16تا 22امتیاز امانقلی هاشمن 1550 50.0 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
طوبی از16تا 22امتیاز حاج گلدی آخوند تراج 1550 52.0 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
ماه سلطان از16تا 22امتیاز رشید حاجی سالاری توماچ آرمین آق آتابای 1550 53.0 1 / 5 01:36.490 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
تای سوران مبتدی و نبرده سلیمان فیروزی آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 / 9 01:02.690 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
کاپیتان از 24 تا 34 امتیاز داود میرابی ستار مهرانی 1000 53.0 3 / 6 01:02.050 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
مبارک از 24 تا 34 امتیاز حسین ملا دردی نژاد 1000 52.0 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
ماه سلطان از ۱۶ تا ۲۲ امتیاز دکتر امیر شیر توماج ستار مهرانی 1000 52.0 3 / 8 01:01.650 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
قلیچ بابا هندیکاپ حسین ملا دردی نژاد آرمین آق آتابای 1000 56.0 5 / 7 01:01.020 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
بلک حمید از 0 تا 2 امتیاز حمید رضا دانیالی 1000 52.0 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
آل مرد مبتدی و نبرده دکتر مهدی عباسی آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 / 10 01:01.820 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
اسپرینگ هندیکاپ عبدالله طاهری ستار مهرانی 1000 50.0 8 / 6 01:01.210 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
ترکمن استوری هندیکاپ حاج صفر نظری و حاج عبدالجبار میرزایی آرمین آق آتابای 1000 52.0 3 / 6 00:59.850 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
دازثمر 8 تا 14امتیاز حامد اونق 1000 53.0 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
تاوالیزا 8 تا 14امتیاز محمد طاها مهدیخانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 / 7 01:01.640 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
اورگیت از 0 تا 4 امتیاز رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 / 6 01:00.700 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
دازقوش از 8 تا 14 امتیاز حامد و هادی پقه آرمین آق آتابای 1550 50.0 3 / 7 01:38.740 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
کاپیتان از 24 تا 34 امتیاز داوود میرابی آرمین آق آتابای 1000 53.0 4 / 5 01:01.040 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
مبارک از 16 تا 22امتیاز حسین ملا دردی نژاد آرمین آق آتابای 1000 53.0 2 / 8 01:00.700 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
ماه سلطان از 16 تا 22امتیاز حلیم بردی توماج 1000 52.0 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
اسپرینگ از 16 تا 22امتیاز عبدالله طاهری ستار مهرانی 1000 53.0 1 / 8 01:00.400 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
تاوالیزا از 8تا 14امتیاز محمد طاها مهدیخانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 / 7 01:01.830 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
تایفون از 8تا 14امتیاز آرمین قزل ستار مهرانی 1000 55.0 1 / 7 01:00.410 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
دازقوش از 8 تا 14 امتیاز ابراهیم پقه جواد آچاک 1000 50.0 6 / 9 01:02.260 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
دازثمر از 8 تا 14 امتیاز حامد اونق آرمین آق آتابای 1000 51.0 2 / 9 01:01.370 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
کاپیتان از 24 تا 30 امتیاز داوود میرابی 1550 53.0 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
بایرام خان مبتدی و نبرده حامد اونق آرمین آق آتابای 1000 52.0 7 / 11 01:06.400 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
تومیریس از ۱۶ تا ۲۲ حاج عبدالمجید گرکز آرمین آق آتابای 1000 50.0 3 / 6 01:01.390 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
مبارک از ۱۶ تا ۲۲ حسین ملا دردی نژاد 1000 53.0 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
تایفون از ۱۰ تا ۱۴ آرمین قزل آرمین آق آتابای 1000 54.0 4 / 9 01:02.510 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
ترکمن استوری هندیکاپ محمد میرزایی 1000 52.0 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
آلکس هندیکاپ مهسان عسگریان 1000 52.0 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
قلیچ بابا هندیکاپ حسین ملا دردی نژاد آرمین آق آتابای 1000 56.0 1 / 6 00:59.920 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
تای سوران مبتدی و نبرده سلیمان فیروزی 1000 50.0 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
تاوالیزا مبتدی و نبرده محمد طاها مهدیخانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 / 8 01:01.860 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
گان وست از 12 تا 14امتیاز وحید فراهانیان آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 / 9 01:00.670 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
تارادیس مبتدی و نبرده وهاب کم آرمین آق آتابای 1000 52.0 7 / 9 01:05.810 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
شلیک از ۸ تا ۱۰ غفور پقه آرمین آق آتابای 1000 53.0 1 / 6 01:01.080 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
گان وست از ۸ تا ۱۴ وحید فراهانیان آرمین آق آتابای 1450 54.0 4 / 8 01:33.370 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
آرشا از ۸ تا ۱۴ کریم چوگان پیمان قلرعطا 1450 55.0 2 / 8 01:33.000 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
بازنوش قره بولاغ از ۱۶ تا ۲۲ یعقوب میرابی 1450 55.0 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
تومیریس از 8 تا 10 حاج عبدالمجید گرکز آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 / 8 00:59.950 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
آلکس هندیکاپ مهسان عسگریان آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 / 6 00:59.760 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
کلاتین نبرده حاج گلدی آخوند پرویز آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 / 11 01:02.200 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
آسپایر از ۲۴ تا ۳۴ ایمان و صمد غراوی 1000 51.0 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
ترکمن استوری از ۲۴ تا ۳۴ محمد میرزایی آرمین آق آتابای 1000 53.0 1 / 6 01:00.120 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
شلیک از ۲ تا ۴ حاج قربان بابکی آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 / 8 01:02.350 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
آیدینا از ۸ تا ۱۴ داوود پقه آرمین آق آتابای 1000 51.0 2 / 8 01:01.140 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
قلیچ بابا هندیکاپ حسین ملا دردی نژاد آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 / 5 01:02.000 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
آسپایر از ۲۴ تا ۳۴ عبدالجلیل غراوی وحاج امانگلدی کر 1000 51.0 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
ترکمن استوری از ۲۴ تا ۳۴ حاج صفر نظری وحاج عبدالجبار میرزایی 1000 53.0 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
آلکس از ۲۴ تا ۳۴ مهسان عسگریان آرمین آق آتابای 1000 56.0 2 / 7 01:00.610 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
مبارک از ۱۶ تا ۲۲ حسین ملا دردی نژاد آرمین آق آتابای 1000 52.0 3 / 6 01:01.130 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
تارادیس مبتدی کاکاجان و یاسین و آرمین ایری آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 / 9 01:06.180 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
کلاتین نبرده حاج قربان کسلخه آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 / 11 01:06.700 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
آیدینا از ۲ تا ۶ کاکا و حاجی قربان پقه آرمین آق آتابای 1000 51.0 1 / 10 01:03.010 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مبارک از ۱۶ تا ۲۲ حسین ملا دردی نژاد آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 / 8 01:03.450 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
تایفون از ۱۰ تا ۱۴ پیمان توماج و آرمان قزل و مهندس یوسف گلشاهی آرمین آق آتابای 1000 54.0 5 / 7 01:05.080 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
فرنیاز مبتدی حسین حاجی یکدست و آق اویلی صداقت آرمین آق آتابای 1000 50.0 3 / 6 01:08.880 -