مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
آسیکس آمان محمد آرخی قربان محمد اودک 1000 50.0 4 01:02.370
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
گل آشورآباد حاج علی یمودی نورمحمد بهادر 1000 50.0 8 01:06.720
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
بارون حاج عبدالکریم ناعمی عید محمد غراوی 1000 53.0 5 01:04.390
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
گل آشورآباد حاج علی یمودی 1000 50.0