مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
کندی سرکارخانم محمدجان 1000 50.0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
پارمید مهندس محمدزاده 1000 50.0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
دومنیک سرکارخانم محمدجان 1000 52.0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
ایلوسیو سرکارخانم محمدجان ستار مهرانی 1400 52.0 3 01:32.770
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
پایش مهندس محمد زاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 7 01:03.130
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
بیترمون سرکارخانم محمدجان پیمان قلرعطا 1000 50.0 6 01:05.170
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
ایلوسیو سرکارخانم محمدجان آرمین آق آتابای 1400 62.0 5 01:32.890
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
پارمید مهندس محمدزاده امین محمدی 1000 50.0 3 01:04.480
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
پایش مهندس محمد زاده امین محمدی 1000 50.0 1 01:03.870
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
ایلوسیو سرکارخانم محمدجان ستار مهرانی 1400 56.0 1 01:32.300
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
پایش مهندس محمد زاده آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 01:04.850
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
پندار مهندس محمدزاده 1000 52.0
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
دومنیک سرکارخانم محمدجان 1000 52.0
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
جنی بست سرکارخانم محمدجان امین محمدی 1000 52.0 5 01:02.820
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
پایش مهندس محمد زاده عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 5
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
پارمید مهندس محمدزاده باب الدین وکیلی 1000 50.0 4 01:05.640
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
ایلوسیو سرکارخانم محمدجان ستار مهرانی 1000 54.0 2 01:02.840
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
بیترمون سرکارخانم محمدجان امین محمدی 1000 50.0 1 01:04.310