مربی محمدرضا تاتاری
44
6
3
8
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/29
ایرامینم از 8 تا 46 منوچهر قزل محمد خوجملی 1700 52.0 7 / 11 01:53.280 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
ام تیکو از 8 تا 78 نیلوفر جاجرمی احمد پقه 1200 52.0 6 / 6 01:14.030 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/22
والونیا از 18 تا 76 دکتر عبدالناصرایزدی احمد پقه 1200 50.0 9 / 9 01:14.370 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/22
بهنازگل از 18 تا 76 مرحوم کاکاجان گلدیخانی بنیامین جرجانی 1200 52.0 6 / 9 01:13.350 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
بهنازگل از 36 تا 76 شایان تاتاری قربان محمد اودک 1200 52.0 5 / 9 01:13.450 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
آفردیت از 4 تا 22 نیلوفر جاجرمی 1200 50.0 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/09
ایرامینم از 8 تا 38 مهندس جلال ایری 1550 52.0 7 / 7 01:44.040 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/09
جاست جونکر هندیکاپ ایرج جاجرمی 1700 53.0 5 / 5 01:49.240 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
ام تیکو از 4 تا 40 نیلوفر جاجرمی جواد آچاک 1550 52.0 6 / 9 01:41.380 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
ایرامینم از 2 تا 30 اتک حاجی باغبانی قربان محمد اودک 1550 53.0 2 / 11 01:43.170 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
ایرامینم از 2 تا 30 خانم نازیلا کتوکی قربان محمد اودک 1550 52.0 3 / 12 01:42.330 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/24
والونیا از 34 تا 80 ایتین و ایلین قزل جواد آچاک 1000 50.0 6 / 7 01:02.410 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
ام تیکو مبتدی و نبرده نیلوفر جاجرمی جواد آچاک 1000 52.0 1 / 7 01:01.160 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
والونیا از 36 تا 76 عبدالمتین قزل بنیامین جرجانی 1000 50.0 7 / 9 01:01.410 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
ایرامینم از 2 تا 68 رامین قزل محمد خوجملی 1000 52.0 6 / 10 01:03.640 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/04
صاحبه مبتدی آیدینگ انگیزه احمد پقه 1000 50.0 5 / 8 01:04.940 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/26
آفردیت از 8 تا 32 نیلوفر جاجرمی 1600 50.0 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
والونیا از 36 تا 72 هاجر و مصطفی کوچکی بنیامین جرجانی 1550 50.0 7 / 10 01:41.360 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
والونیا از 24 تا 60 دکتر نظری مهر محمد خوجملی 1550 55.0 3 / 10 01:40.580 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/22
والونیا از 24 تا 44 عبدالله عطایی احمد پقه 1000 54.0 3 / 9 01:02.250 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
ایرامینم از 2 تا 32 رامین قزل احمد پقه 1000 52.0 6 / 10 01:03.830 -