مربی محمدرضا تاتاری
44
6
3
8
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی - آق قلا پاییزه -
1394/07/24
ایرامینم نبرده عبدالحمید گلی نیا احمد پقه 1000 52.0 3 / 11 01:04.320 -
هفته قهرمانی - آق قلا پاییزه -
1394/07/24
والونیا از 36 تا 68 جمشید توماچ احمد پقه 1000 50.0 6 / 6 01:03.560 -
هفته سوم - آق قلا پاییزه -
1394/07/17
والونیا از 24 تا 68 حاجیه شیما دانش دوست 1000 0.0 3 / 10 01:02.990 -
هفته اول - آق قلا پاییزه -
1394/06/20
والونیا از 14 تا 38 حاجیه شیما دانش دوست احمد پقه 1000 53.0 1 / 9 01:00.140 -