مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
کبریا جواد آچاک و محمدپقه جواد آچاک 1550 50.0 1 01:44.800
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/03
پرنس آریو آریو پیروزان وسلیم وجدانی فر بی نام 1000 52.0
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
کبریا قیوم وقیاس پقه احمد پقه 1000 50.0 4 01:05.600
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/19
کبریا قیوم وقیاس پقه بی نام 1000 50.0
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/13
پرنس آریو آریو پیروزان وسلیم وجدانی فر بی نام 1000 52.0
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
کبریا قیوم وقیاس پقه جواد آچاک 1000 50.0 5 01:04.490
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
کبریا قیوم وقیاس پقه جواد آچاک 1000 50.0 5 01:07.650
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/24
پاناز ارکین ارازلی بی نام 1000 52.0
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
کبریا علی گرزین وسینا پقه جواد آچاک 1000 50.0 4 01:07.170