مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
کبریا مسعود و باسط پقه جواد آچاک 1650 51.0 2 01:48.950
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
رحیم خان2 تیمور حسن قاسمی جواد آچاک 1500 52.0 6 01:43.910
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
کبریا مسعود و باسط پقه جواد آچاک 1000 50.0 3 01:03.400
هفته دوازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/06
رحیم خان2 تیمور حسن قاسمی جواد آچاک 1000 52.0 6 01:05.410
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/09
رحیم خان2 تیمور حسن قاسمی جواد آچاک 1000 52.0 8 01:08.160
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1392/02/20
رحیم خان2 تیمور حسن قاسمی جواد آچاک 1000 52.0 10 01:11.220