مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
مسترواندرفول حسین آیت اللهی بنیامین جرجانی 1000 52 3 01:04.010