مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
یادبابا دکتر تاتار بی نام 1650 55.0
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
طغیان قرق شرکت میخ صحرای گلستان کمال دالی جه عطا 1650 0.0 5 01:50.720
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
طغیان قرق شرکت میخ صحرای گلستان بی نام 1550 0.0
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
یادبابا دکتر تاتار کمال دالی جه عطا 1500 53.0 1 01:31.100
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
خوشدل حلیم بردی اونق بی نام 1000 0.0
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
یوا امید بدراقی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 8 01:05.020
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
کینای دوران قره جه کمال دالی جه عطا 1000 0.0 5 01:06.970
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
آی تک سامیه ساناز نهاد کمال دالی جه عطا 1000 54.0 7 01:00.890
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
یوا امید بدراقی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 10 01:05.510
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
خواری امید بدراقی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 01:02.460
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
خوشکل دادجان اونق بی نام 1000 0.0
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
خوشدل حلیم بردی اونق کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 01:03.610