مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
ناناز علیرضا گری نورمحمد بهادر 1000 50.0 10 01:07.150
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
شاه سوین اراز محمد سخندان توماج 1600 0.0
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
چه گوارا میثم و بنیامین طعنه نورمحمد بهادر 1600 53.0 2 01:46.360
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
شاه سوین اراز محمد سخندان توماج 1000 0.0 5 01:03.250
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
یانیک عرفان و میکائیل پقه 1000 0.0 7 01:03.540
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
نیونایس باشگاه سوارکاری زرین نورمحمد بهادر 1000 53.0 2 01:02.680
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
الیشیبا غفور چوری نورمحمد بهادر 1550 56.0 4 01:41.090
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
چه گوارا میثم و بنیامین طعنه 1000 52.0 6 01:03.710
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
برند دادجان اونق نورمحمد بهادر 1000 54.0 2 01:02.710
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
نیونایس باشگاه سوارکاری زرین نورمحمد بهادر 1000 53.0 4 01:02.290
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
ماه سلطان مهرشاد و مهرداد توماج جواد آچاک 1200 50.0 2 01:14.010
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
بوکی دی حاجی کاکا رهبر نورمحمد بهادر 1000 51.0 4 01:03.270
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
بوکی دی حاجی کاکا رهبر محمد خوجملی 1000 51.0 3 01:02.440
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
نیونایس باشگاه سوارکاری زرین نورمحمد بهادر 1000 51.0 1 01:01.190