مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
نان آور میرعلی مهرانی بی نام 1000 0.0