مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
رعنا مرحوم امان محمد دمبان آق اویلی بشگرد 1200 50.0 5 01:19.160
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
آی هان حاجی رحیم میرابی آق اویلی بشگرد 1000 0.0 4 01:03.050
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
رعنا مرحوم امان محمد دمبان آق اویلی بشگرد 1000 50.0 5 01:06.480
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
جنرال سایت رادین صفایی و امادجان طعنه محمد خوجملی 1000 55.0 2 01:01.130
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
رعنا مرحوم امان محمد دمبان آق اویلی بشگرد 1000 50.0 7 01:09.160
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
امیرپاشا امیرمحمد کسلخه محمد خوجملی 1000 54.0 1 01:02.130
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
قره قیز سخی ساریخانی محمد رضا پقه 1000 56.0 4 01:01.310