مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
مسترواندرفول حسین آیت اللهی آرمین آق آتابای 1700 52.0 7 01:58.890
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
مسترواندرفول حسین آیت اللهی نورمحمد بهادر 1000 53.0 5 01:03.920
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
دومنیک محمدتقی بابالویی آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 01:01.970