مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
میس دنسر صالح وفرزاد خداوردیان ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 10 01:06.440