مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
پانیل مرحوم حاج کاکا بابا نیازی احمد پقه 1500 0.0 1 01:32.860
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
پانیل مرحوم حاج کاکا بابا نیازی احمد پقه 1000 0.0 1 00:58.130
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
قلیچ خان نورمحمدکر و غفور اسماعیلی احمد پقه 1000 0.0 4 01:01.076
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
پانیذ منصور بابانیازی احمد پقه 1500 0.0 1 01:35.870
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
پانیل مرحوم حاج کاکا بابا نیازی احمد پقه 1500 50.0 3 01:33.260
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
قلیچ خان مرحوم حاج نیازقلیچ کر عبدالناصر قزل 1000 0.0 4 01:01.430
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
دازیران عبدالجبار پقه ستار مهرانی 1500 0.0 3 01:34.460
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
پانیل مرحوم حاج کاکا بابا نیازی 1500 0.0
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
قلیچ خان مرحوم حاج نیازقلیچ کر 1000 0.0
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
جاوید داز مرحوم حاج صفر نظری 1000 0.0
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
پانیذ منصور بابانیازی 1000 0.0
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
آرامه مرحوم خوجه شرقی فیض الله رجال 1000 0.0 6 01:00.950