مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
پایدار پایدار کوزه لی 1600 53.0
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
پتیو پایدار کوزه لی یاسر جرجانی 1600 58.0 2 01:42.410
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
اچ-کی-سون پایدار کوزه لی 1600 0.0
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
اچ-کی-سون پایدار کوزه لی یاسر جرجانی 1000 0.0 2 00:59.500
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
آزبست حاج نوروز میرزاعلی 1000 0.0
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
پایدار پایدار کوزه لی 1000 53.0
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
پتیو پایدار کوزه لی یاسر جرجانی 1000 60.0 3 00:59.340
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
پایدار پایدار کوزه لی یاسر جرجانی 1500 53.0 1 01:34.770
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
پتیو پایدار کوزه لی یاسر جرجانی 1000 58.0 1 00:58.050
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
اچ-کی-سون پایدار کوزه لی یاسر جرجانی 1550 0.0 2 01:39.740
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
پایدار پایدار کوزه لی یاسر جرجانی 1550 0.0 1 01:39.260
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
آرامه دانیال ظفریان فیض الله رجال 1000 0.0 9 01:02.430
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
دنجر مکائیل دوجی یاسر جرجانی 1000 0.0 9 01:02.610
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
پایدار پایدار کوزه لی یاسر جرجانی 1000 0.0 1 00:59.840
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
اچ-کی-سون پایدار کوزه لی عبدالناصر قزل 1000 0.0
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
آرامه دانیال ظفریان فیض الله رجال 1000 0.0 11 01:03.350
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
اچ-کی-سون پایدار کوزه لی یاسر جرجانی 1000 0.0 1 01:00.270
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
دنجر مکائیل دوجی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 8 01:03.780
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
ماه منظر سعید محمدآلق فیض الله رجال 1000 0.0 3 01:03.520