مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
آرمین حاج عبدی دوگونچی فیض الله رجال 2200 0.0 2 02:28.800
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
لحظه حاج عبدی دوگونچی محمد خوجملی 1000 0.0 2 01:04.790
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
لحظه حاج عبدی دوگونچی یعقوب کم 1000 0.0 8 01:10.540
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
دیوید شرکت آباد سازان ایساتیس ستار مهرانی 1550 0.0 3 01:49.760
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
آرمین حاج عبدی دوگونچی محمد خوجملی 1000 0.0 7 01:05.430
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
آرمین حاج عبدی دوگونچی طاهر ایگدری 1000 0.0 7 01:04.650
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
سمیرا سرهنگ قربان دوردی گرکز طاهر ایگدری 1000 0.0 9 01:02.430
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
سان بوی مصطفی قوانج زاده احمد پقه 1000 0.0 10 01:05.160
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
سمیرا سرهنگ قربان دوردی گرکز طاهر ایگدری 1600 0.0 7 01:48.180
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
دیوید شرکت آباد سازان ایساتیس عبدالناصر قزل 1550 0.0 1 01:44.460
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
آرمین حاج عبدی دوگونچی بهزاد قلیخانی 1550 0.0 8 01:49.770
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
دیوید شرکت آباد سازان ایساتیس عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 01:01.920