مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
دازیران تاج محمد پقه فیض الله رجال 1700 0.0 6 01:49.040
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
پاپیتال عبداله وطن پرست 1700 0.0
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
دراگون حاج مرتضی فرجی عبدالناصر قزل 2200 56.0 3 02:21.850
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
بالیبی هدی فرجی فیض الله رجال 2200 57.0 1 02:20.170
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
دازماهان شاهرخ وعاشور چیره نور 1700 0.0
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
پانیل مرحوم حاج کاکا بابا نیازی فیض الله رجال 1700 0.0 2 01:52.950
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
الکام داز خوجه قلی پقه فیض الله رجال 1700 0.0 2 01:50.510
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
دازیران مرحوم حاج رجب پقه فیض الله رجال 1500 0.0 2 01:42.410
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
بالیبی هدی فرجی فیض الله رجال 1500 52.0 7 01:39.890
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
دازماهان اسماعیل وعزیز چیره نور فیض الله رجال 1000 0.0 3 01:05.660
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
الکام داز محمدرضا وعطاحاجی پقه فیض الله رجال 1000 0.0 5 01:04.000
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
پانیذ مرحوم حاج کاکا بابا نیازی فیض الله رجال 1500 0.0 1 01:46.070
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
پاپیتال عظیم دوجی فیض الله رجال 1500 0.0 4 01:44.460
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
الکام داز محمدرضا وعطاحاجی پقه فیض الله رجال 1000 0.0 3 01:01.900
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
دازیران مرحوم حاج رجب پقه یاسر جرجانی 1500 0.0 5 01:46.310
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
پاپیتال یونس گرانبها محمود قولرعطا 1500 0.0 3 01:45.680
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
دازماهان عزیزچیره نور مهران خوجملی 1000 0.0 5 01:05.450
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
الکام داز محمدرضا وعطاحاجی پقه یاسر جرجانی 1500 0.0 2 01:43.780
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
پانیذ مرحوم حاج کاکا بابا نیازی ستار مهرانی 1500 0.0 4 01:43.940
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
دراگون حاج مرتضی فرجی عبدالناصر قزل 1550 55.0 6 01:46.210
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
دازماهان حاج امید چیره نور عبدالناصر قزل 1000 0.0 5 01:06.770
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
دازیران ارکان ومحمد شریف رئوفی احمد پقه 1500 0.0 2 01:45.920
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
الکام داز امین پقه احمد پقه 1500 0.0 4 01:46.840
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
پاپیتال تیمور بهمنجه یاسر جرجانی 1500 0.0 1 01:46.240
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
دراگون حاج مرتضی فرجی عبدالناصر قزل 1500 54.0 3 01:41.910
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
بالیبی هدی فرجی ستار مهرانی 1500 55.0 2 01:41.530
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
دازماهان عزیزچیره نور یاسر جرجانی 1000 0.0 6 01:05.320
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
پاپیتال امان دردی بابایی عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 01:04.110
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
دراگون حاج مرتضی فرجی عبدالناصر قزل 1000 56.0 5 01:00.110
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
الکام داز امین پقه بهزاد قلیخانی 1000 0.0 5 01:01.780
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
سارینا حسین قرآن نویس 1000 0.0
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
دازیران ارکان ومحمد شریف رئوفی یاسر جرجانی 1550 0.0 2 01:44.720
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
گولینا حمید شکیبا محمد خوجملی 1550 0.0 8 01:45.900
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
دازیران عبدالرحیم و جبار پقه یاسر جرجانی 1000 0.0 2 01:01.510
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
گولینا حمید شکیبا طاهر ایگدری 1550 0.0 9 01:49.520
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
پاپیتال امان دردی بابایی مهران خوجملی 1550 0.0 9 01:52.220
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
دراگون حاج مرتضی فرجی عبدالناصر قزل 1600 55.0 1 01:44.130
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
بالیبی هدی فرجی یاسر جرجانی 1600 56.0 2 01:44.460
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
پاپیتال امان دردی بابایی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 6 01:04.400
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
گولینا حمید شکیبا بهزاد قلیخانی 1000 0.0 5 01:02.460
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
دراگون حاج مرتضی فرجی عبدالناصر قزل 1550 53.0 4 01:42.820
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
بالیبی هدی فرجی ستار مهرانی 1550 54.0 5 01:43.080
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
دازیران عبدالرحیم و جبار پقه احمد پقه 1000 0.0 4 01:04.160
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
الکام داز امین پقه طاهر ایگدری 1000 0.0 10 01:05.640
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
دراگون حاج مرتضی فرجی عبدالناصر قزل 1000 53.0 4 00:59.750
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
بالیبی هدی فرجی اسماعیل کوچکی 1000 54.0 5 01:02.690
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
پاپیتال علیرضا خوجملی محمود قولرعطا 1000 0.0 2 01:04.670
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
دازیران حاج مهدی جرجانی عید محمد غراوی 1000 0.0 7 01:06.020
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
دراگون حاج مرتضی فرجی عبدالناصر قزل 1000 57.0 2 01:00.010
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
مارشال مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی عبدالناصر قزل 1000 53.0 7 01:02.920
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
پاپیتال عبدالله یلقی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 10 01:08.670
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
الکام داز امین پقه عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 5 01:06.640
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
گولینا حمید شکیبا محمد خوجملی 1000 0.0 8 01:04.100
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
دراگون حاج مرتضی فرجی عبدالناصر قزل 1000 55.0 2 01:00.620