مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
پانیذ پرهام و پانته آ یمین کمال دالی جه عطا 2200 50.0 5 02:50.600
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
آنجلا پرهام و پانته آ یمین عنایت اله قولرعطا 1000 50.0 3 01:01.120
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
آنجلا پرهام و پانته آ یمین احمد پقه 1000 50.0 7 01:02.410
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
ماهدخت پرهام و پانته آ یمین فیض الله رجال 1000 0.0 8 01:05.770
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
آنجلا پرهام و پانته آ یمین طاهر ایگدری 1500 0.0 5 01:47.180
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
آنجلا پرهام و پانته آ یمین طاهر ایگدری 1000 53.0 2 01:00.000
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
ماهدخت پرهام و پانته آ یمین طاهر ایگدری 1550 0.0 9 01:46.910
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
ماهدخت پرهام و پانته آ یمین طاهر ایگدری 1000 0.0 1 01:03.990
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
ماهدخت پرهام و پانته آ یمین طاهر ایگدری 1000 0.0 5 01:04.250