مربی جبار قلرعطا
87
6
11
11
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
پانیذ هندیکاپ پرهام و پانته آ یمین کمال دالی جه عطا 2200 50.0 5 / 6 02:50.600 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
آنجلا هندیکاپ پرهام و پانته آ یمین عنایت اله قولرعطا 1000 50.0 3 / 7 01:01.120 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
آنجلا هندیکاپ پرهام و پانته آ یمین احمد پقه 1000 50.0 7 / 9 01:02.410 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
ماهدخت از 8 تا 42 پرهام و پانته آ یمین فیض الله رجال 1000 0.0 8 / 9 01:05.770 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
آنجلا از 12 تا 36 پرهام و پانته آ یمین طاهر ایگدری 1500 0.0 5 / 5 01:47.180 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
ماهدخت از 10 تا 100 پرهام و پانته آ یمین طاهر ایگدری 1550 0.0 9 / 9 01:46.910 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
آنجلا هندیکاپ وارداتی پرهام و پانته آ یمین طاهر ایگدری 1000 53.0 2 / 6 01:00.000 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
ماهدخت مبتدی نبرده پرهام و پانته آ یمین طاهر ایگدری 1000 0.0 1 / 7 01:03.990 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
ماهدخت از 0 تا 48 پرهام و پانته آ یمین طاهر ایگدری 1000 0.0 5 / 10 01:04.250 -