مربی حاجی محمد نوایی
441
72
56
61
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
کاماندر از 26 تا 72 مهندس کاظمی احمد پقه 1700 0.0 4 / 6 01:49.210 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
آی تک از 26 تا 72 سامیه ساناز نهاد ستار مهرانی 1700 0.0 3 / 6 01:48.950 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
امپریال از 26 تا 72 محمد نصیری عنایت اله قولرعطا 1700 0.0 5 / 6 01:49.640 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
کاماندر از 8 تا 248 مهندس کاظمی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 6 / 11 01:01.920 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
آی تک از 8 تا 248 سامیه ساناز نهاد احمد پقه 1000 0.0 4 / 11 01:01.880 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
امپریال از 16 تا 100 محمد نصیری عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 3 / 8 01:44.390 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
کاماندر از 20 تا 70 مهندس کاظمی احمد پقه 1500 0.0 1 / 10 01:42.760 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
لیدی اسکای از 20 تا 70 حاج عبدالقیوم مرادچله آرش ایری 1500 0.0 9 / 10 01:45.470 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کاماندر از 20 تا 248 مهندس کاظمی ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 10 01:01.410 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
لیدی اسکای از 20 تا 248 حاج عبدالقیوم مرادچله 1000 0.0 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
کاماندر از 16 تا 100 مهندس کاظمی عبدالناصر قزل 1500 0.0 5 / 8 01:46.690 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
آی تک از 16 تا 100 سامیه ساناز نهاد ستار مهرانی 1500 0.0 1 / 8 01:43.580 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
کاماندر از 20 تا 100 مهندس کاظمی 1000 0.0 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
آی تک از 20 تا 100 سامیه ساناز نهاد عید محمد غراوی 1000 0.0 2 / 8 00:59.690 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
مجیکال از 54 تا 80 دانیال آق عید محمد غراوی 1000 0.0 5 / 5 01:00.390 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
لیدی اسکای از 10 تا 62 حاج عبدالقیوم مرادچله عید محمد غراوی 1000 0.0 2 / 7 00:59.950 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
امپریال از 10 تا 100 محمد نصیری عید محمد غراوی 1550 0.0 1 / 9 01:42.660 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
امپریال از 8 تا 38 محمد نصیری عید محمد غراوی 1550 0.0 7 / 11 01:47.760 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
آی تک از 30 تا 248 سامیه ساناز نهاد عید محمد غراوی 1550 0.0 5 / 8 01:44.580 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
امپریال از 12 تا 38 محمد نصیری عید محمد غراوی 1000 0.0 2 / 11 01:01.740 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
مجیکال هندیکاپ دانیال آق آق اویلی بشگرد 1550 51.0 5 / 6 01:44.490 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
پری وش از 2 تا 140 حاج محمدرفیع دمیرچی مجید صالح پور 1000 0.0 11 / 11 01:05.760 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
سانی از 10 تا 248 بهداد گلدوست مجید صالح پور 1000 0.0 7 / 9 01:02.460 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
کاماندر از 22 تا 72 مهندس کاظمی مجید صالح پور 1000 0.0 5 / 7 01:01.940 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
مجیکال از 48 تا 96 نوید تاتار عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 / 5 01:00.300 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
آی تک از 8 تا 56 سامیه ساناز نهاد مجید صالح پور 1000 0.0 1 / 8 01:01.570 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
امپریال از 8 تا 56 محمد نصیری محمد خوجملی 1000 0.0 3 / 8 01:02.030 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
همیلا هندیکاپ بهداد گلدوست مجید صالح پور 1000 52.0 4 / 5 01:01.940 -