مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
کاماندر مهندس کاظمی احمد پقه 1700 0.0 4 01:49.210
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
آی تک سامیه ساناز نهاد ستار مهرانی 1700 0.0 3 01:48.950
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
امپریال محمد نصیری عنایت اله قولرعطا 1700 0.0 5 01:49.640
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
کاماندر مهندس کاظمی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 6 01:01.920
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
آی تک سامیه ساناز نهاد احمد پقه 1000 0.0 4 01:01.880
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
امپریال محمد نصیری عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 3 01:44.390
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
کاماندر مهندس کاظمی احمد پقه 1500 0.0 1 01:42.760
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
لیدی اسکای حاج عبدالقیوم مرادچله آرش ایری 1500 0.0 9 01:45.470
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کاماندر مهندس کاظمی ستار مهرانی 1000 0.0 3 01:01.410
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
لیدی اسکای حاج عبدالقیوم مرادچله 1000 0.0
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
کاماندر مهندس کاظمی عبدالناصر قزل 1500 0.0 5 01:46.690
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
آی تک سامیه ساناز نهاد ستار مهرانی 1500 0.0 1 01:43.580
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
کاماندر مهندس کاظمی 1000 0.0
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
آی تک سامیه ساناز نهاد عید محمد غراوی 1000 0.0 2 00:59.690
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
مجیکال دانیال آق عید محمد غراوی 1000 0.0 5 01:00.390
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
لیدی اسکای حاج عبدالقیوم مرادچله عید محمد غراوی 1000 0.0 2 00:59.950
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
امپریال محمد نصیری عید محمد غراوی 1550 0.0 1 01:42.660
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
امپریال محمد نصیری عید محمد غراوی 1550 0.0 7 01:47.760
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
آی تک سامیه ساناز نهاد عید محمد غراوی 1550 0.0 5 01:44.580
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
امپریال محمد نصیری عید محمد غراوی 1000 0.0 2 01:01.740
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
مجیکال دانیال آق آق اویلی بشگرد 1550 51.0 5 01:44.490
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
پری وش حاج محمدرفیع دمیرچی مجید صالح پور 1000 0.0 11 01:05.760
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
سانی بهداد گلدوست مجید صالح پور 1000 0.0 7 01:02.460
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
کاماندر مهندس کاظمی مجید صالح پور 1000 0.0 5 01:01.940
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
مجیکال نوید تاتار عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 01:00.300
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
آی تک سامیه ساناز نهاد مجید صالح پور 1000 0.0 1 01:01.570
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
امپریال محمد نصیری محمد خوجملی 1000 0.0 3 01:02.030
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
همیلا بهداد گلدوست مجید صالح پور 1000 52.0 4 01:01.940