مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
نارین خسرو دریانی احمد پقه 1550 50.0 2 01:44.150
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
نازنین خسرو دریانی فیض الله رجال 1550 54.0 5 01:45.300
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
نوتریگا خسرو دریانی 1500 0.0
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
نارین خسرو دریانی احمد پقه 1500 0.0 1 01:41.440
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
طوطیا خسرو دریانی 1000 0.0
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
نوتریگا خسرو دریانی 1000 55.0
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
طوطیا خسرو دریانی احمد پقه 1000 0.0 4 01:01.220
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
نارین خسرو دریانی احمد پقه 1600 50.0 3 01:44.990
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
نازنین خسرو دریانی احمد پقه 1550 52.0 2 01:40.550
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
طوطیا خسرو دریانی احمد پقه 1000 0.0 1 01:01.920
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
نازنین خسرو دریانی احمد پقه 1000 52.0 3 00:59.160
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
نوتریگا خسرو دریانی احمد پقه 1000 56.0 7 01:03.510
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
طوطیا خسرو دریانی احمد پقه 1000 50.0 3 01:03.920
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
نازنین خسرو دریانی احمد پقه 1000 54.0 1 00:59.530
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
نارین خسرو دریانی احمد پقه 1000 54.0 2 01:00.320