مربی مجید ایری
642
112
93
90
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
نارین هندیکاپ خسرو دریانی احمد پقه 1550 50.0 2 / 8 01:44.150 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
نازنین هندیکاپ خسرو دریانی فیض الله رجال 1550 54.0 5 / 8 01:45.300 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
نوتریگا از 12 تا 36 خسرو دریانی 1500 0.0 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
نارین از 12 تا 36 خسرو دریانی احمد پقه 1500 0.0 1 / 5 01:41.440 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
طوطیا از 0 تا 58 خسرو دریانی 1000 0.0 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
نوتریگا هندیکاپ داخلی خسرو دریانی 1000 55.0 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
طوطیا از 8 تا 70 خسرو دریانی احمد پقه 1000 0.0 4 / 5 01:01.220 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
نارین هندیکاپ خسرو دریانی احمد پقه 1600 50.0 3 / 6 01:44.990 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
نازنین هندیکاپ خسرو دریانی احمد پقه 1550 52.0 2 / 6 01:40.550 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
طوطیا از 0 تا 36 خسرو دریانی احمد پقه 1000 0.0 1 / 5 01:01.920 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
نازنین هندیکاپ خسرو دریانی احمد پقه 1000 52.0 3 / 5 00:59.160 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
نوتریگا هندیکاپ خسرو دریانی احمد پقه 1000 56.0 7 / 7 01:03.510 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
طوطیا هندیکاپ خسرو دریانی احمد پقه 1000 50.0 3 / 6 01:03.920 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
نازنین هندیکاپ خسرو دریانی احمد پقه 1000 54.0 1 / 5 00:59.530 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
نارین هندیکاپ خسرو دریانی احمد پقه 1000 54.0 2 / 8 01:00.320 -