مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
کامپتون دنسر مجید جهانگرد امین محمدی 1000 54.0 2 00:59.610
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
سالین مرکز پرورش اسب پارتیان فیض الله رجال 1000 54.0 6 01:01.960
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
شارولین مرکز پرورش اسب پارتیان ستار مهرانی 1000 0.0 2 01:01.450
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
هدینگ تاپ حاج قادر اوغانی اسماعیل مهرانی 1000 0.0 7 01:01.720
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
شیرشاد عبدی جان مهرانی اسماعیل مهرانی 1500 0.0 8 01:47.970
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
سالین مرکز پرورش اسب پارتیان عید محمد غراوی 1000 52.0 2 01:01.230
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
شیرشاد حاج مجید مهرانی محمد خوجملی 1000 0.0 10 01:05.420
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
سالین مرکز پرورش اسب پارتیان بهزاد قلیخانی 1550 50.0 7 01:49.510
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
هدینگ تاپ حاج قادر اوغانی یاسر جرجانی 1500 0.0 4 01:44.660
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
کامپتون دنسر مجید جهانگرد اسماعیل مهرانی 1000 0.0 3 01:02.080
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
ریو سکرت حاج قادر اوغانی 1000 0.0 5 01:04.050
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
هدینگ تاپ حاج قادر اوغانی اسماعیل مهرانی 1000 0.0 5 01:01.590
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
شیرشاد حاج مجید مهرانی اسماعیل مهرانی 1000 0.0 6 01:01.040
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
هدینگ تاپ حاج قادر اوغانی اسماعیل مهرانی 1000 0.0 1 01:00.610
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
ریو سکرت حاج قادر اوغانی احمد پقه 1000 50.0 5 01:01.290