مربی ابراهیم مهرانی
235
18
23
30
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
کامپتون دنسر هندیکاپ مجید جهانگرد امین محمدی 1000 54.0 2 / 9 00:59.610 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
سالین هندیکاپ مرکز پرورش اسب پارتیان فیض الله رجال 1000 54.0 6 / 7 01:01.960 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
شارولین از 0 تا 52 مرکز پرورش اسب پارتیان ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 5 01:01.450 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
هدینگ تاپ از 8 تا 58 حاج قادر اوغانی اسماعیل مهرانی 1000 0.0 7 / 7 01:01.720 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
شیرشاد از 10 تا 140 عبدی جان مهرانی اسماعیل مهرانی 1500 0.0 8 / 11 01:47.970 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
سالین هندیکاپ مرکز پرورش اسب پارتیان عید محمد غراوی 1000 52.0 2 / 9 01:01.230 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
شیرشاد از 10 تا 108 حاج مجید مهرانی محمد خوجملی 1000 0.0 10 / 10 01:05.420 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
سالین هندیکاپ مرکز پرورش اسب پارتیان بهزاد قلیخانی 1550 50.0 7 / 8 01:49.510 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
هدینگ تاپ از 0 تا 58 حاج قادر اوغانی یاسر جرجانی 1500 0.0 4 / 7 01:44.660 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
کامپتون دنسر از 24 تا 70 مجید جهانگرد اسماعیل مهرانی 1000 0.0 3 / 5 01:02.080 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
ریو سکرت از 0 تا 32 حاج قادر اوغانی 1000 0.0 5 / 5 01:04.050 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
هدینگ تاپ از 0 تا 58 حاج قادر اوغانی اسماعیل مهرانی 1000 0.0 5 / 7 01:01.590 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
شیرشاد از 10 تا 62 حاج مجید مهرانی اسماعیل مهرانی 1000 0.0 6 / 7 01:01.040 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
هدینگ تاپ از 0 تا 36 حاج قادر اوغانی اسماعیل مهرانی 1000 0.0 1 / 6 01:00.610 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
ریو سکرت هندیکاپ وارداتی حاج قادر اوغانی احمد پقه 1000 50.0 5 / 6 01:01.290 -