مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
کاندولیزا نوید نادیا زیتونلی عید محمد غراوی 1500 0.0 4 01:42.230
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کاندولیزا نوید نادیا زیتونلی عید محمد غراوی 1000 0.0 1 01:03.080
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
کاندولیزا نوید نادیا زیتونلی ستار مهرانی 1000 0.0 1 01:03.050
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
رویال چیپسی نیکا توکلی زاده یاسر جرجانی 1000 54.0 6 01:00.190
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
ویشار نیکا توکلی زاده یاسر جرجانی 1000 0.0 3 01:00.140
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
فالومی تارا صیرفی 1000 0.0
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
مشکین قرق محمد جمیل قلیچی یاسر جرجانی 1000 0.0 5 01:05.250
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
الکام قرق مجید قلیچی احمد پقه 1550 0.0
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
الکام قرق مصطفی قلیچی مجید صالح پور 1000 0.0 9 01:07.220
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
رویال چیپسی نیکا توکلی زاده یاسر جرجانی 1550 55.0 6 01:45.910
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
مشکین قرق محمد جمیل قلیچی قربان محمد اودک 1000 0.0 8 01:07.130
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
ویشار نیکا توکلی زاده یاسر جرجانی 1000 0.0 2 01:01.770
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
آلامون ابراهیم یلمه طاهر ایگدری 1000 0.0 6 01:04.060