مربی حکیم بردی اندروا
414
50
48
41
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
کاندولیزا از 20 تا 70 نوید نادیا زیتونلی عید محمد غراوی 1500 0.0 4 / 10 01:42.230 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کاندولیزا از 10 تا 108 نوید نادیا زیتونلی عید محمد غراوی 1000 0.0 1 / 10 01:03.080 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
کاندولیزا از 2 تا 70 نوید نادیا زیتونلی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 12 01:03.050 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
رویال چیپسی هندیکاپ نیکا توکلی زاده یاسر جرجانی 1000 54.0 6 / 7 01:00.190 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
ویشار از 10 تا 62 نیکا توکلی زاده یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 7 01:00.140 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
فالومی از 8 تا 70 تارا صیرفی 1000 0.0 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
مشکین قرق مبتدی نبرده محمد جمیل قلیچی یاسر جرجانی 1000 0.0 5 / 7 01:05.250 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
الکام قرق از 6 تا 42 مجید قلیچی احمد پقه 1550 0.0 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
الکام قرق از 2 تا 52 مصطفی قلیچی مجید صالح پور 1000 0.0 9 / 12 01:07.220 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
رویال چیپسی هندیکاپ نیکا توکلی زاده یاسر جرجانی 1550 55.0 6 / 6 01:45.910 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
مشکین قرق از 0 تا 48 محمد جمیل قلیچی قربان محمد اودک 1000 0.0 8 / 10 01:07.130 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
ویشار از 8 تا 44 نیکا توکلی زاده یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 8 01:01.770 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
آلامون از 8 تا 44 ابراهیم یلمه طاهر ایگدری 1000 0.0 6 / 8 01:04.060 -