مربی عطاجان اعتمادی فر
55
8
3
4
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
دیهیم اعتمادی از 30 تا 78 عطاجان اعتمادی فر 1000 0.0 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
دیهیم اعتمادی از 38 تا 58 عطاجان اعتمادی فر احمد پقه 1000 0.0 8 / 9 01:00.680 -