مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
دیهیم اعتمادی عطاجان اعتمادی فر 1000 0.0
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
دیهیم اعتمادی عطاجان اعتمادی فر احمد پقه 1000 0.0 8 01:00.680