مربی یوسف اسکندرلی
14
1
2
1
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
هپی فیل از 2 تا 52 امان دردی بابایی احمد پقه 1000 0.0 10 / 12 01:08.330 -