مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
هپی فیل امان دردی بابایی احمد پقه 1000 0.0 10 01:08.330