مربی قربان دردی تیرغم
178
13
12
14
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
دازپرنس هندیکاپ داوود پقه فیض الله رجال 2200 50.0 7 / 8 02:31.040 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
الینا از 0 تا 64 آزاد وعبدالوهاب امانی یاسر جرجانی 1700 0.0 3 / 8 01:54.190 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
ترکمن گزل2 از 0 تا 40 حمید تیرغم کمال دالی جه عطا 1000 0.0 5 / 7 01:07.970 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
الینا از 4 تا 26 بهمن امانی سید کمال دالی جه عطا 1500 0.0 4 / 7 01:48.190 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
ناز چکاوک از 4 تا 32 نازمحمد وبهمن صادقی سید عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 1 / 11 01:01.620 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
ناز چکاوک از 2 تا 28 نازمحمد وبهمن صادقی سید احمد پقه 1500 0.0 9 / 9 01:48.740 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
الینا از 2 تا 28 بهمن امانی سید کمال دالی جه عطا 1500 0.0 6 / 9 01:45.490 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
ترکمن گزل2 از 0 تا 40 حمید تیرغم ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 8 / 12 01:16.340 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
ناز چکاوک از 2 تا 52 نازمحمد وبهمن صادقی سید کمال دالی جه عطا 1000 0.0 8 / 11 01:06.160 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
الینا از 0 تا 40 بهمن امانی سید کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 / 9 01:05.510 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
دازپرنس هندیکاپ داوود پقه 1000 50.0 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
ترکمن گزل2 از 0 تا 44 حمید تیرغم عبداله قولرعطا 1000 0.0 8 / 11 01:05.960 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
ناز چکاوک از 2 تا 70 نازمحمد وبهمن صادقی سید عبداله قولرعطا 1000 0.0 10 / 12 01:06.510 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
دازپرنس از 38 تا 58 داوود پقه آق اویلی بشگرد 1000 0.0 2 / 9 00:59.360 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
الینا مبتدی نبرده جلیل مصطفایی بهروز پقه 1000 0.0 5 / 7 01:04.360 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
الینا مبتدی نبرده سهیل و راحله امانی احمد پقه 1000 0.0 6 / 7 01:05.320 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
نگین صحرا از 8 تا 78 حاجی ماقل ساعی قربان محمد اودک 1000 0.0 5 / 7 01:10.940 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
ناز چکاوک از 0 تا 48 نازمحمد وبهمن صادقی سید یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 10 01:03.340 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
الینا مبتدی نبرده اوستاقلیچ محمد خوجه بهروز پقه 1000 0.0 7 / 8 01:08.100 -