مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
دازپرنس داوود پقه فیض الله رجال 2200 50.0 7 02:31.040
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
الینا آزاد وعبدالوهاب امانی یاسر جرجانی 1700 0.0 3 01:54.190
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
ترکمن گزل2 حمید تیرغم کمال دالی جه عطا 1000 0.0 5 01:07.970
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
الینا بهمن امانی سید کمال دالی جه عطا 1500 0.0 4 01:48.190
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
ناز چکاوک نازمحمد وبهمن صادقی سید عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 1 01:01.620
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
ناز چکاوک نازمحمد وبهمن صادقی سید احمد پقه 1500 0.0 9 01:48.740
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
الینا بهمن امانی سید کمال دالی جه عطا 1500 0.0 6 01:45.490
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
ترکمن گزل2 حمید تیرغم ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 8 01:16.340
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
ناز چکاوک نازمحمد وبهمن صادقی سید کمال دالی جه عطا 1000 0.0 8 01:06.160
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
الینا بهمن امانی سید کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 01:05.510
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
دازپرنس داوود پقه 1000 50.0
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
ترکمن گزل2 حمید تیرغم عبداله قولرعطا 1000 0.0 8 01:05.960
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
ناز چکاوک نازمحمد وبهمن صادقی سید عبداله قولرعطا 1000 0.0 10 01:06.510
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
دازپرنس داوود پقه آق اویلی بشگرد 1000 0.0 2 00:59.360
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
الینا جلیل مصطفایی بهروز پقه 1000 0.0 5 01:04.360
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
الینا سهیل و راحله امانی احمد پقه 1000 0.0 6 01:05.320
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
نگین صحرا حاجی ماقل ساعی قربان محمد اودک 1000 0.0 5 01:10.940
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
ناز چکاوک نازمحمد وبهمن صادقی سید یاسر جرجانی 1000 0.0 2 01:03.340
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
الینا اوستاقلیچ محمد خوجه بهروز پقه 1000 0.0 7 01:08.100