مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
جوهر شهرام شهبازی عبدالناصر قزل 1000 50.0 8 01:02.640
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
جاوا حاجی بهروز بهلکه کمال دالی جه عطا 1550 0.0 4 01:50.340
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
براق حسن و مهدی اشموئیل احمد پقه 1500 0.0 5 02:05.480
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
جاوا سعید امجدی بایرام محمد قولاق 1000 0.0 5 01:05.110
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
جوهر الهه صادقی 1000 0.0
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
جاوا سعید امجدی بایرام محمد قولاق 1000 0.0 2 01:00.170
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
جوهر الهه صادقی بایرام محمد قولاق 1000 51.0 2 01:00.230
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
براق حسن و مهدی اشموئیل بایرام محمد قولاق 1000 0.0 3 01:10.090
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
جاوا سعید امجدی بایرام محمد قولاق 1550 0.0 2 01:44.690
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
جاوا سعید امجدی آق اویلی بشگرد 1000 0.0 5 01:03.160
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
جوهر الهه صادقی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 01:01.050
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
براق حسن و مهدی اشموئیل ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 4 01:14.380
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
جوهر الهه صادقی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 6 01:01.550
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
جاوا سعید امجدی مجید صالح پور 1000 0.0 8 01:04.360