مربی مهدی صادقی
147
4
13
12
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
جوهر هندیکاپ شهرام شهبازی عبدالناصر قزل 1000 50.0 8 / 9 01:02.640 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
جاوا از 16 تا 28 حاجی بهروز بهلکه کمال دالی جه عطا 1550 0.0 4 / 6 01:50.340 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
براق از 0 تا 30 حسن و مهدی اشموئیل احمد پقه 1500 0.0 5 / 6 02:05.480 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
جاوا از 16 تا 32 سعید امجدی بایرام محمد قولاق 1000 0.0 5 / 10 01:05.110 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
جوهر از 0 تا 32 الهه صادقی 1000 0.0 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
جاوا از 8 تا 28 سعید امجدی بایرام محمد قولاق 1000 0.0 2 / 10 01:00.170 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
جوهر هندیکاپ داخلی الهه صادقی بایرام محمد قولاق 1000 51.0 2 / 9 01:00.230 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
براق از 0 تا 10 حسن و مهدی اشموئیل بایرام محمد قولاق 1000 0.0 3 / 7 01:10.090 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
جاوا از 8 تا 28 سعید امجدی بایرام محمد قولاق 1550 0.0 2 / 9 01:44.690 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
جاوا از 10 تا 28 سعید امجدی آق اویلی بشگرد 1000 0.0 5 / 8 01:03.160 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
جوهر هندیکاپ الهه صادقی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 / 7 01:01.050 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
براق از 0 تا 18 حسن و مهدی اشموئیل ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 4 / 8 01:14.380 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
جوهر هندیکاپ الهه صادقی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 6 / 8 01:01.550 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
جاوا 8-14 سعید امجدی مجید صالح پور 1000 0.0 8 / 10 01:04.360 -