مربی حکیم حاجی زاده
95
9
9
10
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
تروی از 10 تا 140 احسان وحامد قوجق نژاد عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 9 / 11 01:48.800 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
گلاریوس از 10 تا 108 پایدار بتن ایمان گنبد طاهر ایگدری 1000 0.0 9 / 10 01:05.250 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
گلاریوس از 10 تا 140 زنده یاد اسماعیل کریمی محمد خوجملی 1500 0.0 6 / 8 01:49.800 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
تروی از 8 تا 44 دوردی قوجق نژاد محمود قولرعطا 1000 0.0 3 / 12 01:04.180 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
گلاریوس از 10 تا 100 زنده یاد اسماعیل کریمی احمد پقه 1550 0.0 7 / 9 01:45.680 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
آنلکا از 16 تا 40 حمید طاقانی آق اویلی بشگرد 1600 0.0 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
گلاریوس از 12 تا 38 زنده یاد اسماعیل کریمی طاهر ایگدری 1000 0.0 8 / 11 01:03.380 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
آنلکا از 24 تا 78 حاج داود توسلی یعقوب کوچکی 1550 0.0 7 / 8 01:46.310 -