مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
تروی احسان وحامد قوجق نژاد عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 9 01:48.800
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
گلاریوس پایدار بتن ایمان گنبد طاهر ایگدری 1000 0.0 9 01:05.250
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
گلاریوس زنده یاد اسماعیل کریمی محمد خوجملی 1500 0.0 6 01:49.800
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
تروی دوردی قوجق نژاد محمود قولرعطا 1000 0.0 3 01:04.180
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
گلاریوس زنده یاد اسماعیل کریمی احمد پقه 1550 0.0 7 01:45.680
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
آنلکا حمید طاقانی آق اویلی بشگرد 1600 0.0
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
گلاریوس زنده یاد اسماعیل کریمی طاهر ایگدری 1000 0.0 8 01:03.380
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
آنلکا حاج داود توسلی یعقوب کوچکی 1550 0.0 7 01:46.310