مربی عبدالرحمن قربانی
192
23
22
20
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
شاه نیل یزد از 2 تا 40 بهروز دهقان 1500 0.0 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
آنابلا از 4 تا 32 مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی محمود قولرعطا 1000 0.0 2 / 11 01:01.660 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
هما 1 از 24 تا 48 کمال الدین صفایی محمود قولرعطا 1500 0.0 4 / 6 01:40.500 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
شاه نیل یزد هندیکاپ بهروز دهقان 1550 52.0 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
آنابلا از 2 تا 52 مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی فیض الله رجال 1000 0.0 4 / 11 01:04.950 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
هما 1 از 24 تا 54 اسماعیل ایری عید محمد غراوی 1000 0.0 8 / 11 01:04.390 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
بنی خان از 48 تا 96 سلیم بهزادنیا محمود قولرعطا 1500 0.0 6 / 6 01:45.600 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
آنابلا از 0 تا 44 مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی احمد پقه 1000 0.0 3 / 11 01:04.100 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
هما 1 از 24 تا 78 اسماعیل ایری احمد پقه 1000 0.0 4 / 11 01:00.120 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
بنی خان هندیکاپ سلیم بهزادنیا محمد خوجملی 1600 57.0 2 / 6 01:46.260 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
بنی خان از 38 تا 96 سلیم بهزادنیا آق اویلی بشگرد 1550 0.0 5 / 9 01:44.130 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
هما 1 از 28 تا 60 کمال الدین صفایی عید محمد غراوی 1000 0.0 7 / 7 01:03.110 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
بنی خان از 38 تا 60 سلیم بهزادنیا عید محمد غراوی 1000 0.0 4 / 7 00:59.980 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
هما 1 28-40 کمال الدین صفایی عید محمد غراوی 1000 0.0 6 / 10 01:01.670 -