مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
شاه نیل یزد بهروز دهقان 1500 0.0
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
آنابلا مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی محمود قولرعطا 1000 0.0 2 01:01.660
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
هما 1 کمال الدین صفایی محمود قولرعطا 1500 0.0 4 01:40.500
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
شاه نیل یزد بهروز دهقان 1550 52.0
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
آنابلا مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی فیض الله رجال 1000 0.0 4 01:04.950
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
هما 1 اسماعیل ایری عید محمد غراوی 1000 0.0 8 01:04.390
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
بنی خان سلیم بهزادنیا محمود قولرعطا 1500 0.0 6 01:45.600
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
آنابلا مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی احمد پقه 1000 0.0 3 01:04.100
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
هما 1 اسماعیل ایری احمد پقه 1000 0.0 4 01:00.120
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
بنی خان سلیم بهزادنیا محمد خوجملی 1600 57.0 2 01:46.260
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
بنی خان سلیم بهزادنیا آق اویلی بشگرد 1550 0.0 5 01:44.130
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
هما 1 کمال الدین صفایی عید محمد غراوی 1000 0.0 7 01:03.110
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
بنی خان سلیم بهزادنیا عید محمد غراوی 1000 0.0 4 00:59.980
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
هما 1 کمال الدین صفایی عید محمد غراوی 1000 0.0 6 01:01.670