مربی عبدالرحیم چپرلی
488
83
57
59
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
قهرمان2 از 16 تا 140 علی احمدی 1700 0.0 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
وینتربوی هندیکاپ علی احمدی قربان محمد اودک 2200 52.0 6 / 8 02:25.820 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
کیابو از 20 تا 78 طاهر ایگدری قربان محمد اودک 2200 0.0 7 / 10 02:27.810 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
کیابو از 36 تا 78 علی احمدی قربان محمد اودک 1500 0.0 2 / 8 01:39.400 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
گل سروین هندیکاپ امینه احمدی قربان محمد اودک 1500 56.0 1 / 6 01:37.730 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
قهرمان2 از 16 تا 100 علی احمدی احمد پقه 1500 0.0 7 / 8 01:45.220 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
گل سروین هندیکاپ امینه احمدی محمود قولرعطا 1000 56.0 2 / 5 01:01.210 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
وینتربوی هندیکاپ علی احمدی بهزاد قلیخانی 1000 52.0 5 / 5 01:02.150 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
کیابو از 30 تا 78 علی احمدی مجید صالح پور 1000 0.0 3 / 8 01:00.740 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
کیابو از 40 تا 78 علی احمدی محمد خوجملی 1500 0.0 5 / 7 01:45.440 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
نازیلقی از 4 تا 38 حاج محمدعلی خان سقر نادر صالح پور 1500 0.0 5 / 7 01:47.300 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
وینتربوی از 48 تا 96 علی احمدی قربان محمد اودک 1500 0.0 4 / 6 01:42.090 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
گل سروین هندیکاپ امینه احمدی یاسر جرجانی 1000 56.0 2 / 5 01:00.270 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
قهرمان2 از 16 تا 100 علی احمدی یاسر جرجانی 1500 0.0 7 / 8 01:47.960 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
نازیلقی از 2 تا 70 حاج محمدعلی خان سقر احمد پقه 1000 0.0 8 / 12 01:06.300 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
قهرمان2 از 20 تا 100 علی احمدی مجید صالح پور 1000 0.0 3 / 8 00:59.700 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
وینتربوی از 38 تا 58 علی احمدی عید محمد غراوی 1000 0.0 5 / 9 00:59.630 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
جینو از 8 تا 28 مرحوم حاج ارازطاغن اونق 1000 0.0 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
کیابو از 24 تا 78 جبار قولجائی عید محمد غراوی 1000 0.0 2 / 11 00:59.810 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
وینتربوی از 40 تا 60 علی احمدی مجید صالح پور 1600 0.0 5 / 7 01:45.120 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
قهرمان2 از 10 تا 100 علی احمدی مجید صالح پور 1550 0.0 2 / 9 01:42.990 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
وینتربوی از 38 تا 96 علی احمدی یاسر جرجانی 1550 0.0 4 / 9 01:42.850 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
گل سروین هندیکاپ امینه احمدی یاسر جرجانی 1550 56.0 2 / 6 01:41.820 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
کیابو از 24 تا 78 جبار قولجائی مجید صالح پور 1550 0.0 1 / 8 01:43.830 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
قهرمان2 از 10 تا 248 علی احمدی محمد خوجملی 1000 0.0 8 / 9 01:03.150 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
گل سروین هندیکاپ امینه احمدی یاسر جرجانی 1000 56.0 3 / 6 00:58.550 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
کیابو از 14 تا 78 جبار قولجائی یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 8 01:00.790 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
وینتربوی از 38 تا 60 علی احمدی محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 7 00:59.170 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
جینو 8-14 مرحوم حاج ارازطاغن اونق بهروز پقه 1000 0.0 9 / 10 01:05.610 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
وینتربوی 28-40 علی احمدی بهروز پقه 1000 0.0 7 / 10 01:02.000 -