مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
قهرمان2 علی احمدی 1700 0.0
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
وینتربوی علی احمدی قربان محمد اودک 2200 52.0 6 02:25.820
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
کیابو طاهر ایگدری قربان محمد اودک 2200 0.0 7 02:27.810
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
کیابو علی احمدی قربان محمد اودک 1500 0.0 2 01:39.400
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
گل سروین امینه احمدی قربان محمد اودک 1500 56.0 1 01:37.730
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
قهرمان2 علی احمدی احمد پقه 1500 0.0 7 01:45.220
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
گل سروین امینه احمدی محمود قولرعطا 1000 56.0 2 01:01.210
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
وینتربوی علی احمدی بهزاد قلیخانی 1000 52.0 5 01:02.150
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
کیابو علی احمدی مجید صالح پور 1000 0.0 3 01:00.740
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
کیابو علی احمدی محمد خوجملی 1500 0.0 5 01:45.440
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
نازیلقی حاج محمدعلی خان سقر نادر صالح پور 1500 0.0 5 01:47.300
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
وینتربوی علی احمدی قربان محمد اودک 1500 0.0 4 01:42.090
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
گل سروین امینه احمدی یاسر جرجانی 1000 56.0 2 01:00.270
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
قهرمان2 علی احمدی یاسر جرجانی 1500 0.0 7 01:47.960
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
نازیلقی حاج محمدعلی خان سقر احمد پقه 1000 0.0 8 01:06.300
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
قهرمان2 علی احمدی مجید صالح پور 1000 0.0 3 00:59.700
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
وینتربوی علی احمدی عید محمد غراوی 1000 0.0 5 00:59.630
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
جینو مرحوم حاج ارازطاغن اونق 1000 0.0
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
کیابو جبار قولجائی عید محمد غراوی 1000 0.0 2 00:59.810
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
وینتربوی علی احمدی مجید صالح پور 1600 0.0 5 01:45.120
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
قهرمان2 علی احمدی مجید صالح پور 1550 0.0 2 01:42.990
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
وینتربوی علی احمدی یاسر جرجانی 1550 0.0 4 01:42.850
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
گل سروین امینه احمدی یاسر جرجانی 1550 56.0 2 01:41.820
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
کیابو جبار قولجائی مجید صالح پور 1550 0.0 1 01:43.830
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
قهرمان2 علی احمدی محمد خوجملی 1000 0.0 8 01:03.150
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
گل سروین امینه احمدی یاسر جرجانی 1000 56.0 3 00:58.550
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
کیابو جبار قولجائی یاسر جرجانی 1000 0.0 1 01:00.790
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
وینتربوی علی احمدی محمد خوجملی 1000 0.0 1 00:59.170
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
جینو مرحوم حاج ارازطاغن اونق بهروز پقه 1000 0.0 9 01:05.610
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
وینتربوی علی احمدی بهروز پقه 1000 0.0 7 01:02.000