مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
کارسل ابوبکر تراج احمد پقه 1000 0.0 2 00:58.940
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
کارسل ابوبکر تراج اسماعیل مهرانی 1600 0.0 6 01:45.260