مربی بهروز ایری
254
32
43
35
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
کارسل از 54 تا 80 ابوبکر تراج احمد پقه 1000 0.0 2 / 5 00:58.940 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
کارسل از 40 تا 60 ابوبکر تراج اسماعیل مهرانی 1600 0.0 6 / 7 01:45.260 -