مربی سبحان پقه
267
18
24
28
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
دازمهین از 10 تا 108 یعقوب فامیلی دوگونچی احمد پقه 1000 0.0 7 / 9 01:04.810 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
دازمهین از 8 تا 42 عبدالله پقه احمد پقه 1000 0.0 5 / 9 01:04.810 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
دازامید از 24 تا 54 شاه محمد شیرمحمدلی فیض الله رجال 1000 0.0 2 / 11 01:02.730 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
دازامید از 24 تا 48 شاه محمد شیرمحمدلی 1500 0.0 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
دازمهین از 8 تا 44 عبدالله پقه عبدالناصر قزل 1000 0.0 7 / 12 01:05.500 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
پارمیدا از 2 تا 38 محمد شیرنگی عبدالناصر قزل 1000 0.0 6 / 10 01:02.050 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
دازامید از 24 تا 78 شاه محمد شیرمحمدلی عبدالناصر قزل 1000 0.0 5 / 11 01:00.170 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
دازمهین مبتدی نبرده عبدالله پقه عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 / 8 01:04.300 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
دازمهین از 0 تا 48 سعید و میکائیل پقه احمد پقه 1000 0.0 5 / 11 01:05.490 -