مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
کوه نور دکتر علیرضا خلخالی 2200 54.0
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
خان سلاق حاج آق اویلی بیک رضا کریمی 1700 53.0 3 02:04.410
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
آیناز دکتر علیرضا خلخالی احمد پقه 1000 0.0 8 01:10.180
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
کوه نور دکتر علیرضا خلخالی 1500 55.0
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
خان سلاق حاج آق اویلی بیک فیض الله رجال 1000 0.0 3 01:08.350
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
آیناز دکتر علیرضا خلخالی محمود قولرعطا 1550 0.0 3 02:01.960
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
خان سلاق عبدالحی بیک احمد پقه 1000 0.0 1 01:09.500
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
آی پر غلامرضا خلخالی قربان محمد اودک 1000 0.0 6 01:14.890
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
کوه نور دکتر علیرضا خلخالی مجید صالح پور 1000 60.0 6 01:09.820
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
آیناز دکتر علیرضا خلخالی بهروز پقه 1000 0.0 6 01:12.070
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
خان سلاق عبدالحی بیک ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 4 01:15.500
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
آی پر غلامرضا خلخالی عبدالعزیز اونق 1000 0.0 6 01:15.720