مربی تاج محمد گوگ نژاد
312
36
34
34
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
کوه نور هندیکاپ دکتر علیرضا خلخالی 2200 54.0 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
خان سلاق هندیکاپ حاج آق اویلی بیک رضا کریمی 1700 53.0 3 / 6 02:04.410 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
آیناز از 0 تا 26 دکتر علیرضا خلخالی احمد پقه 1000 0.0 8 / 10 01:10.180 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
کوه نور هندیکاپ دکتر علیرضا خلخالی 1500 55.0 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
خان سلاق از 8 تا 50 حاج آق اویلی بیک فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 9 01:08.350 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
آیناز از 2 تا 18 دکتر علیرضا خلخالی محمود قولرعطا 1550 0.0 3 / 6 02:01.960 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
خان سلاق مبتدی نبرده عبدالحی بیک احمد پقه 1000 0.0 1 / 12 01:09.500 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
آی پر مبتدی نبرده غلامرضا خلخالی قربان محمد اودک 1000 0.0 6 / 12 01:14.890 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
کوه نور از 14 تا 42 دکتر علیرضا خلخالی مجید صالح پور 1000 60.0 6 / 7 01:09.820 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
آیناز از 2 تا 78 دکتر علیرضا خلخالی بهروز پقه 1000 0.0 6 / 9 01:12.070 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
خان سلاق 0 عبدالحی بیک ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 4 / 9 01:15.500 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
آی پر 0 غلامرضا خلخالی عبدالعزیز اونق 1000 0.0 6 / 9 01:15.720 -