مربی عبدالمنان پرویز
54
9
5
6
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
مایا از 24 تا 48 حاج آخوند پرویز احمد پقه 1500 0.0 6 / 6 01:43.490 -