مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
دل آی دل ابراهیم سیدسلامت 1700 0.0
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
ماریا کاکاجان مارامایی ستار مهرانی 2200 0.0 3 02:29.540
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
آث حامدورسول تراج بهزاد قلیخانی 2200 0.0 4 02:25.480
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
آث حامدورسول تراج احمد پقه 1500 0.0 4 01:40.300
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
ماریا کاکاجان مارامایی احمد پقه 1000 0.0 5 01:00.980
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
فرزادخان محمد بزمجو-فرزاد آتابای عبدالناصر قزل 1500 0.0 7 01:45.380
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
دل آی دل ابراهیم سیدسلامت احمد پقه 1000 0.0 2 01:04.130
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
ماه منظر سعید محمدآلق 1000 0.0
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
آث حامدورسول تراج احمد پقه 1000 0.0 5 01:00.950
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
آرامه دانیال ظفریان احمد پقه 1000 0.0 5 01:03.620
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
فرزادخان محمد بزمجو-فرزاد آتابای عبدالناصر قزل 1000 0.0 2 01:03.180
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کارسل ابوبکر تراج احمد پقه 1550 0.0 5 01:46.110
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
دل آی دل احسان سیدسلامت احمد پقه 1000 0.0 10 01:17.030
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
ماریا کاکاجان مارامایی احمد پقه 1000 0.0 3 01:04.200
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
ماه منظر سعید محمدآلق احمد پقه 1000 0.0 6 01:07.100
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
فرزادخان محمد بزمجو-فرزاد آتابای احمد پقه 1000 0.0 2 01:03.570
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
کارسل ابوبکر تراج احمد پقه 1000 52.0 4 01:01.730
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
دل آی دل احسان سیدسلامت 1000 0.0
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
مگنوم مصطفی قربانی محمد خوجملی 1000 0.0 7 01:01.200
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
شلیک مصطفی قربانی 1000 0.0
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
آل حاج گلدی آخوند تراج اسماعیل مهرانی 1000 0.0 9 01:04.380
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
آرامه دانیال ظفریان احمد پقه 1000 0.0 5 01:00.580
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
شلیک مصطفی قربانی احمد پقه 1600 0.0 2 01:44.920
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
آل حاج گلدی آخوند تراج احمد پقه 1000 0.0 3 01:04.020
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
ماریا کاکاجان مارامایی احمد پقه 1000 0.0 1 01:00.840
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
آرامه دانیال ظفریان محمد خوجملی 1550 0.0 8 01:49.030
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
رف هان حاج شاهین تراج محمد خوجملی 1000 0.0 9 01:05.890
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
شلیک مصطفی قربانی احمد پقه 1550 0.0 2 01:42.380
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
آسیا تیک بوی مصطفی قربانی ستار مهرانی 1550 54.0 6 01:48.570
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
آرامه دانیال ظفریان محمد خوجملی 1000 0.0 2 01:02.260
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
شلیک مصطفی قربانی ستار مهرانی 1000 0.0 2 01:00.450
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
آسیا تیک بوی مصطفی قربانی ستار مهرانی 1000 55.0 5 01:00.210
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
ماریا کاکاجان مارامایی قربان محمد اودک 1000 0.0 4 01:03.310