مربی عاشورلخی
32
2
2
3
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
جی جی بن از 8 تا 28 عاشور لخی علی رجال 1700 0.0 7 / 10 01:50.320 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
غنچه از 10 تا 28 مرد لخی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 4 / 10 01:00.800 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
جی جی بن از 10 تا 140 عاشور لخی آرش ایری 1500 0.0 11 / 11 01:55.430 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
جی جی بن از 10 تا 108 عاشور لخی عبداله قولرعطا 1000 0.0 8 / 10 01:04.270 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
غنچه از 16 تا 28 مرد لخی احمد پقه 1550 0.0 5 / 6 01:53.800 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
غنچه از 16 تا 32 مرد لخی علی رجال 1000 0.0 10 / 10 01:06.610 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
جی جی بن از 8 تا 38 عاشور لخی عبدالناصر قزل 1550 0.0 10 / 11 01:49.780 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
غنچه از 16 تا 40 مرد لخی عبداله قولرعطا 1600 0.0 7 / 10 01:50.770 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
جی جی بن از 12 تا 38 عاشور لخی قربان محمد اودک 1000 0.0 10 / 11 01:03.660 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
غنچه از 10 تا 28 مرد لخی محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 8 01:01.990 -