مربی کاکا چوری
57
5
5
5
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
آگوستین هندیکاپ حاج ستارچوری محمد خوجملی 1000 52.0 4 / 9 01:01.750 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
پیکوسنس از 0 تا 52 حاج ستارچوری ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 5 01:03.120 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
پیکوسنس از 0 تا 58 حاج ستارچوری احمد پقه 1500 0.0 7 / 7 02:00.760 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
آگوستین از 0 تا 32 حاج ستارچوری 1000 0.0 2 / 5 01:00.730 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
آگوستین هندیکاپ داخلی حاج ستارچوری اسماعیل مهرانی 1000 55.0 3 / 9 01:00.280 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
پیکوسنس از 8 تا 70 حاج ستارچوری 1000 0.0 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
پیکوسنس هندیکاپ محمدرئوف و عارف چوری موسی آق ارکاکلی 1000 54.0 5 / 6 01:05.370 -