مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
ذوالجناح حاجی ماشاا.. پور سلیمان عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 4 01:55.020
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
رگبار پورسلیمان حمید رضا پورسلیمان مجید صالح پور 1500 0.0 5 01:00.360
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
شهران سردار میرالوی عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 8 02:02.070
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
دولاب ناز میر علوی یعقوب کوچکی 1000 0.0 5 01:08.040
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
ذوالجناح حاجی ماشاا.. پور سلیمان احمد پقه 1550 52.0 6 02:01.740
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
رگبار پورسلیمان حمید رضا پورسلیمان ستار مهرانی 1550 52.0 8 02:04.310
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
ذوالجناح حاجی ماشاا.. پور سلیمان ستار مهرانی 1000 0.0 1 01:11.620
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
ریو مصطفی ترابی فیض الله رجال 1000 0.0 3 01:12.890
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
رگبار پورسلیمان حمید رضا پورسلیمان ستار مهرانی 1000 53.0 1 01:12.110
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
شهران سردار میرالوی رضا کریمی 1000 0.0 7 01:14.950
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
ذوالجناح حاجی ماشاا.. پور سلیمان 1000 0.0
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
ریو مصطفی ترابی ستار مهرانی 1000 0.0 2 01:10.530