مربی نفس بردی مختوم نژاد
84
4
5
10
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
ذوالجناح از 2 تا 40 حاجی ماشاا.. پور سلیمان عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 4 / 6 01:55.020 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
رگبار پورسلیمان از 2 تا 40 حمید رضا پورسلیمان مجید صالح پور 1500 0.0 5 / 6 01:00.360 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
شهران از 0 تا 104 سردار میرالوی عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 8 / 8 02:02.070 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
دولاب ناز از 0 تا 10 میر علوی یعقوب کوچکی 1000 0.0 5 / 5 01:08.040 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
رگبار پورسلیمان هندیکاپ حمید رضا پورسلیمان ستار مهرانی 1550 52.0 8 / 11 02:04.310 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
ذوالجناح هندیکاپ حاجی ماشاا.. پور سلیمان احمد پقه 1550 52.0 6 / 11 02:01.740 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
ذوالجناح از 0 تا 12 حاجی ماشاا.. پور سلیمان ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 12 01:11.620 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
ریو از 0 تا 12 مصطفی ترابی فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 12 01:12.890 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
رگبار پورسلیمان هندیکاپ حمید رضا پورسلیمان ستار مهرانی 1000 53.0 1 / 10 01:12.110 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
شهران از 0 تا 12 سردار میرالوی رضا کریمی 1000 0.0 7 / 7 01:14.950 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
ذوالجناح از 0 تا 12 حاجی ماشاا.. پور سلیمان 1000 0.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
ریو از 0 تا 12 مصطفی ترابی ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 7 01:10.530 -