مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
کاکامامبو دینا ودنیا رستگاری احمد پقه 1700 0.0 8 01:50.120
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
اورتگا قربان کوچکی محمود قولرعطا 1700 0.0 2 01:47.670
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
منچستر مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری فیض الله رجال 2200 0.0 3 02:25.370
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
رون تون هورس رامین طهماسبی یاسر جرجانی 1500 0.0 5 01:40.990
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
اورتگا حاج داود توسلی محمود قولرعطا 1500 0.0
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
اورجینال عبدالحی وحاج قیوم قلیچی ستار مهرانی 1000 0.0 9 01:03.510
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
منچستر مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری ستار مهرانی 1500 0.0 2 01:38.490
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
اورتگا قربان کوچکی محمود قولرعطا 1500 0.0 2 01:42.930
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
منچستر مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری ستار مهرانی 1000 0.0 6 01:01.550
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
سیگل حالت قلی ناظری فیض الله رجال 1000 0.0 7 01:03.310
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کاکامامبو دینا ودنیا رستگاری محمود قولرعطا 1000 0.0 6 01:03.140
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
اورتگا بهرام حاجی زاده طاهر ایگدری 1000 0.0 10 01:05.340
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
پری وش مانی و ملیکا سرایلو ستار مهرانی 1000 0.0 10 01:06.360
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
اورجینال حاج قیوم قلیچی یاسر جرجانی 1000 0.0 3 01:04.630
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
رون تون هورس رامین طهماسبی ستار مهرانی 1000 0.0 1 01:02.720
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
مدیترانه احمد ایگدری بهزاد قلیخانی 1000 0.0 7 01:03.940
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
منچستر مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 6 01:45.470
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
دنزی رامین طهماسبی عبدالناصر قزل 1500 0.0 6 01:55.420
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
رون تون هورس رامین طهماسبی ستار مهرانی 1500 0.0 2 01:42.390
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
مدیترانه احمد ایگدری محمود قولرعطا 1500 0.0 6 01:43.510
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
سیگل حالت قلی ناظری 1500 0.0
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
کاکامامبو دینا ودنیا رستگاری محمود قولرعطا 1500 0.0 3 01:44.940
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
پلیس من حاجی رمضان جواهری احمد پقه 1000 0.0 6 01:03.300
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
رون تون هورس رامین طهماسبی محمد خوجملی 1500 0.0 4 01:44.170
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
مدیترانه احمد ایگدری محمود قولرعطا 1500 0.0 5 01:44.260
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
منچستر مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری ستار مهرانی 1500 0.0 1 01:43.400
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
کاکامامبو دینا ودنیا رستگاری محمود قولرعطا 1000 0.0 4 01:00.010
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
رون تون هورس رامین طهماسبی آق اویلی بشگرد 1000 0.0 8 01:00.370
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
مدیترانه احمد ایگدری محمود قولرعطا 1000 0.0 7 01:00.360
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
منچستر منصور وبهرام توغدری طاهر ایگدری 1000 0.0 9 01:00.380
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
اورتگا بهرام حاجی زاده محمود قولرعطا 1550 0.0 1 01:43.650
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
کاکامامبو دینا ودنیا رستگاری محمد خوجملی 1550 0.0 3 01:43.800
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
مدیترانه عرفان ومیثاق ایگدری محمود قولرعطا 1600 0.0 6 01:50.640
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
منچستر منصور وبهرام توغدری ستار مهرانی 1600 0.0 2 01:47.930
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
پلیس من حاجی رمضان جواهری عبدالرحیم آرامیده 1600 0.0 4 01:48.480
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
اورتگا بهرام حاجی زاده محمد خوجملی 1000 0.0 6 01:02.800
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
سیگل حالت قلی ناظری محمد خوجملی 1000 0.0 1 01:01.440
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
رون تون هورس رامین طهماسبی عبدالناصر قزل 1550 0.0 8 01:47.760
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
کاکامامبو دینا ودنیا رستگاری محمد خوجملی 1000 0.0 4 01:01.310
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
سیگل حالت قلی ناظری طاهر ایگدری 1000 0.0 4 01:02.290
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
رون تون هورس رامین طهماسبی محمد خوجملی 1000 0.0 1 01:01.650
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
مدیترانه عرفان ومیثاق ایگدری طاهر ایگدری 1000 0.0 2 01:01.690
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
پلیس من حاجی رمضان جواهری یاسر جرجانی 1000 0.0 5 01:02.120
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
دنزی رامین طهماسبی طاهر ایگدری 1000 53.0 4 01:04.360
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
مدیترانه عرفان ومیثاق ایگدری طاهر ایگدری 1000 0.0 4 01:02.600
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
منچستر منصور وبهرام توغدری احمد پقه 1000 0.0 6 01:03.200
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
پلیس من مختار ایگدری ستار مهرانی 1000 0.0 5 01:02.880
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
اورتگا بهرام حاجی زاده طاهر ایگدری 1000 0.0 3 01:02.035
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
رون تون هورس رامین طهماسبی طاهر ایگدری 1000 0.0 2 01:02.170