مربی آنه محمد حاجی زاده
405
38
57
52
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
کاکامامبو از 16 تا 140 دینا ودنیا رستگاری احمد پقه 1700 0.0 8 / 10 01:50.120 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
اورتگا از 16 تا 140 قربان کوچکی محمود قولرعطا 1700 0.0 2 / 10 01:47.670 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
منچستر از 20 تا 78 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری فیض الله رجال 2200 0.0 3 / 10 02:25.370 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
رون تون هورس از 36 تا 78 رامین طهماسبی یاسر جرجانی 1500 0.0 5 / 8 01:40.990 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
اورتگا از 16 تا 100 حاج داود توسلی محمود قولرعطا 1500 0.0 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
اورجینال از 4 تا 32 عبدالحی وحاج قیوم قلیچی ستار مهرانی 1000 0.0 9 / 11 01:03.510 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
منچستر از 24 تا 48 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری ستار مهرانی 1500 0.0 2 / 6 01:38.490 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
اورتگا از 20 تا 70 قربان کوچکی محمود قولرعطا 1500 0.0 2 / 10 01:42.930 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
منچستر از 30 تا 78 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری ستار مهرانی 1000 0.0 6 / 8 01:01.550 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
سیگل از 20 تا 248 حالت قلی ناظری فیض الله رجال 1000 0.0 7 / 10 01:03.310 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کاکامامبو از 20 تا 248 دینا ودنیا رستگاری محمود قولرعطا 1000 0.0 6 / 10 01:03.140 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
اورتگا از 20 تا 248 بهرام حاجی زاده طاهر ایگدری 1000 0.0 10 / 10 01:05.340 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
پری وش از 2 تا 52 مانی و ملیکا سرایلو ستار مهرانی 1000 0.0 10 / 11 01:06.360 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
اورجینال از 2 تا 52 حاج قیوم قلیچی یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 11 01:04.630 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
رون تون هورس از 24 تا 54 رامین طهماسبی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 11 01:02.720 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
مدیترانه از 24 تا 54 احمد ایگدری بهزاد قلیخانی 1000 0.0 7 / 11 01:03.940 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
منچستر از 40 تا 78 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 6 / 7 01:45.470 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
دنزی از 0 تا 58 رامین طهماسبی عبدالناصر قزل 1500 0.0 6 / 7 01:55.420 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
رون تون هورس از 24 تا 48 رامین طهماسبی ستار مهرانی 1500 0.0 2 / 9 01:42.390 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
مدیترانه از 24 تا 48 احمد ایگدری محمود قولرعطا 1500 0.0 6 / 9 01:43.510 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
سیگل از 16 تا 100 حالت قلی ناظری 1500 0.0 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
کاکامامبو از 16 تا 100 دینا ودنیا رستگاری محمود قولرعطا 1500 0.0 3 / 8 01:44.940 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
پلیس من از 16 تا 32 حاجی رمضان جواهری احمد پقه 1000 0.0 6 / 10 01:03.300 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
رون تون هورس از 24 تا 54 رامین طهماسبی محمد خوجملی 1500 0.0 4 / 6 01:44.170 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
مدیترانه از 24 تا 54 احمد ایگدری محمود قولرعطا 1500 0.0 5 / 6 01:44.260 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
منچستر از 24 تا 54 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری ستار مهرانی 1500 0.0 1 / 6 01:43.400 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
کاکامامبو از 20 تا 100 دینا ودنیا رستگاری محمود قولرعطا 1000 0.0 4 / 8 01:00.010 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
رون تون هورس از 24 تا 78 رامین طهماسبی آق اویلی بشگرد 1000 0.0 8 / 11 01:00.370 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
مدیترانه از 24 تا 78 احمد ایگدری محمود قولرعطا 1000 0.0 7 / 11 01:00.360 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
منچستر از 24 تا 78 منصور وبهرام توغدری طاهر ایگدری 1000 0.0 9 / 11 01:00.380 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
اورتگا از 8 تا 38 بهرام حاجی زاده محمود قولرعطا 1550 0.0 1 / 11 01:43.650 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
کاکامامبو از 30 تا 248 دینا ودنیا رستگاری محمد خوجملی 1550 0.0 3 / 8 01:43.800 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
مدیترانه از 16 تا 40 عرفان ومیثاق ایگدری محمود قولرعطا 1600 0.0 6 / 10 01:50.640 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
منچستر از 16 تا 40 منصور وبهرام توغدری ستار مهرانی 1600 0.0 2 / 10 01:47.930 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
پلیس من از 16 تا 40 حاجی رمضان جواهری عبدالرحیم آرامیده 1600 0.0 4 / 10 01:48.480 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
اورتگا از 12 تا 38 بهرام حاجی زاده محمد خوجملی 1000 0.0 6 / 11 01:02.800 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
سیگل از 8 تا 44 حالت قلی ناظری محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 8 01:01.440 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
رون تون هورس از 24 تا 78 رامین طهماسبی عبدالناصر قزل 1550 0.0 8 / 8 01:47.760 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
کاکامامبو از 22 تا 72 دینا ودنیا رستگاری محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 7 01:01.310 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
سیگل از 8 تا 56 حالت قلی ناظری طاهر ایگدری 1000 0.0 4 / 8 01:02.290 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
رون تون هورس از 18 تا 40 رامین طهماسبی محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 6 01:01.650 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
مدیترانه از 18 تا 40 عرفان ومیثاق ایگدری طاهر ایگدری 1000 0.0 2 / 6 01:01.690 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
پلیس من از 18 تا 40 حاجی رمضان جواهری یاسر جرجانی 1000 0.0 5 / 6 01:02.120 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
دنزی هندیکاپ رامین طهماسبی طاهر ایگدری 1000 53.0 4 / 6 01:04.360 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
مدیترانه از 14 تا 78 عرفان ومیثاق ایگدری طاهر ایگدری 1000 0.0 4 / 8 01:02.600 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
منچستر از 14 تا 78 منصور وبهرام توغدری احمد پقه 1000 0.0 6 / 8 01:03.200 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
پلیس من از 14 تا 78 مختار ایگدری ستار مهرانی 1000 0.0 5 / 8 01:02.880 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
اورتگا 8-14 بهرام حاجی زاده طاهر ایگدری 1000 0.0 3 / 9 01:02.035 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
رون تون هورس 8-14 رامین طهماسبی طاهر ایگدری 1000 0.0 2 / 10 01:02.170 -