مربی نظرمحمد گوگ نژاد
207
20
14
26
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
رخش هندیکاپ مختار گوگ نژاد بهزاد قلیخانی 1700 50.0 6 / 6 02:30.570 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
سیما هندیکاپ حبیب الله الهی یاسر جرجانی 1500 57.0 3 / 6 01:51.370 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
رخش از 0 تا 30 مختار گوگ نژاد احمد پقه 1000 0.0 12 / 12 01:19.490 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
رخش مبتدی نبرده مختار گوگ نژاد ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 5 / 12 01:14.330 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
سیما هندیکاپ حبیب الله الهی ابوطالب چاریزاده 1000 56.0 2 / 6 01:06.050 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
رخش 0 مختار گوگ نژاد طاهر ایگدری 1000 0.0 9 / 9 01:20.450 -