مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
رخش مختار گوگ نژاد بهزاد قلیخانی 1700 50.0 6 02:30.570
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
سیما حبیب الله الهی یاسر جرجانی 1500 57.0 3 01:51.370
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
رخش مختار گوگ نژاد احمد پقه 1000 0.0 12 01:19.490
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
رخش مختار گوگ نژاد ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 5 01:14.330
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
سیما حبیب الله الهی ابوطالب چاریزاده 1000 56.0 2 01:06.050
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
رخش مختار گوگ نژاد طاهر ایگدری 1000 0.0 9 01:20.450