مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
یاکوزا حاجی یول گلدی بابایی ستار مهرانی 1700 0.0 3 01:50.550
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
یاکوزا حاجی یول گلدی بابایی احمد پقه 1500 0.0 4 01:42.790
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
جلیسکا امید بدراقی بهزاد قلیخانی 1500 0.0 3 01:40.270
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
راحیل غفاربسیم محمد خوجملی 1000 0.0 4 01:01.650
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
جلیسکا امید بدراقی یاسر جرجانی 1000 0.0 5 01:02.910
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
یاکوزا حاجی یول گلدی بابایی محمد خوجملی 1500 0.0 1 01:42.670
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
یاکوزا حاجی یول گلدی بابایی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 6 01:05.490
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
راحیل غفاربسیم محمد خوجملی 1000 0.0 4 01:04.730
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
یاکوزا حاجی یول گلدی بابایی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 7 01:04.500
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
جلیسکا امید بدراقی یاسر جرجانی 1000 0.0 1 00:59.130
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
باهوش امان محمد بدراقی محمد خوجملی 1550 0.0 4 01:47.620
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
جلیسکا امید بدراقی قربان محمد اودک 1600 54.0 6 01:49.790
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
باهوش امان محمد بدراقی قربان محمد اودک 1000 0.0 5 01:04.250
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
جلیسکا امید بدراقی محمد خوجملی 1000 0.0 1 00:59.580
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
جلیسکا امید بدراقی عبدالناصر قزل 1000 0.0 8 01:02.060