مربی محمدشریف تاتاری
209
24
23
28
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
یاکوزا از 8 تا 28 حاجی یول گلدی بابایی ستار مهرانی 1700 0.0 3 / 10 01:50.550 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
یاکوزا از 8 تا 52 حاجی یول گلدی بابایی احمد پقه 1500 0.0 4 / 7 01:42.790 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
جلیسکا از 36 تا 78 امید بدراقی بهزاد قلیخانی 1500 0.0 3 / 8 01:40.270 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
راحیل از 0 تا 52 غفاربسیم محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 5 01:01.650 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
جلیسکا از 46 تا 54 امید بدراقی یاسر جرجانی 1000 0.0 5 / 6 01:02.910 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
یاکوزا از 2 تا 28 حاجی یول گلدی بابایی محمد خوجملی 1500 0.0 1 / 9 01:42.670 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
یاکوزا از 2 تا 52 حاجی یول گلدی بابایی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 6 / 11 01:05.490 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
راحیل از 0 تا 52 غفاربسیم محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 5 01:04.730 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
یاکوزا از 2 تا 70 حاجی یول گلدی بابایی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 7 / 12 01:04.500 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
جلیسکا از 38 تا 58 امید بدراقی یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 9 00:59.130 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
باهوش از 2 تا 52 امان محمد بدراقی محمد خوجملی 1550 0.0 4 / 9 01:47.620 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
جلیسکا هندیکاپ امید بدراقی قربان محمد اودک 1600 54.0 6 / 6 01:49.790 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
باهوش از 2 تا 52 امان محمد بدراقی قربان محمد اودک 1000 0.0 5 / 12 01:04.250 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
جلیسکا از 28 تا 60 امید بدراقی محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 7 00:59.580 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
جلیسکا 28-40 امید بدراقی عبدالناصر قزل 1000 0.0 8 / 10 01:02.060 -