مربی آشجان قزل
107
11
11
7
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
آلرمن از 10 تا 108 فیروز قرنجیک محمود قولرعطا 1000 0.0 4 / 9 01:03.800 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
کاکل2 از 30 تا 78 ابراهیم کردی محمود قولرعطا 1000 0.0 1 / 8 01:00.550 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
آلرمن از 8 تا 42 فیروز قرنجیک محمود قولرعطا 1000 0.0 3 / 9 01:04.490 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
کاکل2 از 24 تا 54 ابراهیم کردی محمود قولرعطا 1000 0.0 9 / 11 01:05.070 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
آث از 24 تا 48 حامدورسول تراج احمد پقه 1500 0.0 1 / 9 01:41.800 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
خان عمو از 8 تا 44 ابراهیم کردی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 12 / 12 01:13.680 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
آلرمن از 8 تا 44 فیروز قرنجیک عبداله قولرعطا 1000 0.0 6 / 12 01:04.820 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
آث از 24 تا 54 حامدورسول تراج احمد پقه 1500 0.0 2 / 6 01:44.040 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
گل من مبتدی نبرده بهمن کوسلی احمد پقه 1000 0.0 1 / 8 01:01.440 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
خان عمو از 8 تا 44 ابراهیم کردی مجید صالح پور 1000 0.0 8 / 8 01:13.130 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
آث از 28 تا 60 حاج گلدی آخوند تراج احمد پقه 1000 0.0 5 / 7 01:02.130 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
آلرمن از 8 تا 56 حاج حلیم بردی قرنجیک عبدالعزیز اونق 1000 0.0 5 / 8 01:02.980 -