مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
آلرمن فیروز قرنجیک محمود قولرعطا 1000 0.0 4 01:03.800
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
کاکل2 ابراهیم کردی محمود قولرعطا 1000 0.0 1 01:00.550
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
آلرمن فیروز قرنجیک محمود قولرعطا 1000 0.0 3 01:04.490
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
کاکل2 ابراهیم کردی محمود قولرعطا 1000 0.0 9 01:05.070
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
آث حامدورسول تراج احمد پقه 1500 0.0 1 01:41.800
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
خان عمو ابراهیم کردی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 12 01:13.680
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
آلرمن فیروز قرنجیک عبداله قولرعطا 1000 0.0 6 01:04.820
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
آث حامدورسول تراج احمد پقه 1500 0.0 2 01:44.040
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
گل من بهمن کوسلی احمد پقه 1000 0.0 1 01:01.440
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
خان عمو ابراهیم کردی مجید صالح پور 1000 0.0 8 01:13.130
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
آث حاج گلدی آخوند تراج احمد پقه 1000 0.0 5 01:02.130
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
آلرمن حاج حلیم بردی قرنجیک عبدالعزیز اونق 1000 0.0 5 01:02.980