مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
رایکا فدک فاطمه حسینی احمد پقه 1000 0.0 12 01:20.120
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
شباهنگ محمدحسینی نادر صالح پور 1000 0.0 1 01:10.450