مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
لیدی اسکای حاج عبدالقیوم مرادچله قربان محمد اودک 1700 0.0 5 01:48.580
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
هت تریک عیسی و موسی ارمشی 1000 0.0
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کاووس قره تپه مرحومه خانم لوئیز فیروز فیض الله رجال 1000 0.0 4 01:14.490
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
هت تریک یوسف دریایی عبداله قولرعطا 1000 0.0
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
مونا عبدالقادر قورچائی عبدالناصر قزل 1000 0.0 8 01:05.730
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
هپی فیل یوسف اسکندرلی نورگلدی پرویز فیض الله رجال 1500 0.0 7 01:48.630
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
فلامک دکترحاج رضاوعلی پورفخاران محمد خوجملی 1000 0.0 1 01:06.350
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
هپی فیل یوسف اسکندرلی نورگلدی پرویز طاهر ایگدری 1000 0.0 11 01:08.270
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
مونا عبدالقادر قورچائی عبدالناصر قزل 1000 0.0 7 01:02.000
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
سویگلی عبدالبصیر توسلی امید چپرلی 1000 0.0 10 01:16.500
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
فلامک دکترحاج رضاوعلی پورفخاران کمال دالی جه عطا 1000 0.0 6 01:11.390
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
لیدی اسکای حاج عبدالقیوم مرادچله احمد پقه 1000 0.0 4 01:02.310
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
مونا تاج محمد آخوند مهرانی عبداله قولرعطا 1550 0.0 7 01:49.270
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
یاکوزا حاجی یول گلدی بابایی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 8 01:04.020
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
لیدی اسکای حاج عبدالقیوم مرادچله عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 9 01:03.310
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
مونا تاج محمد آخوند مهرانی عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 01:02.980
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
مونا تاج محمد آخوند مهرانی عید محمد غراوی 1000 0.0 7 01:05.350