مربی نوریقدی یلقی
245
13
21
20
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
لیدی اسکای از 16 تا 140 حاج عبدالقیوم مرادچله قربان محمد اودک 1700 0.0 5 / 10 01:48.580 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
هت تریک از 0 تا 44 عیسی و موسی ارمشی 1000 0.0 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کاووس قره تپه از 0 تا 30 مرحومه خانم لوئیز فیروز فیض الله رجال 1000 0.0 4 / 12 01:14.490 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
هت تریک از 0 تا 40 یوسف دریایی عبداله قولرعطا 1000 0.0 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
مونا از 8 تا 28 عبدالقادر قورچائی عبدالناصر قزل 1000 0.0 8 / 11 01:05.730 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
هپی فیل از 4 تا 38 یوسف اسکندرلی نورگلدی پرویز فیض الله رجال 1500 0.0 7 / 7 01:48.630 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
فلامک از 8 تا 50 دکترحاج رضاوعلی پورفخاران محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 9 01:06.350 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
هپی فیل از 2 تا 70 یوسف اسکندرلی نورگلدی پرویز طاهر ایگدری 1000 0.0 11 / 12 01:08.270 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
مونا از 8 تا 28 عبدالقادر قورچائی عبدالناصر قزل 1000 0.0 7 / 10 01:02.000 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
سویگلی مبتدی نبرده عبدالبصیر توسلی امید چپرلی 1000 0.0 10 / 12 01:16.500 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
فلامک از 8 تا 78 دکترحاج رضاوعلی پورفخاران کمال دالی جه عطا 1000 0.0 6 / 7 01:11.390 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
لیدی اسکای از 12 تا 38 حاج عبدالقیوم مرادچله احمد پقه 1000 0.0 4 / 11 01:02.310 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
مونا از 8 تا 28 تاج محمد آخوند مهرانی عبداله قولرعطا 1550 0.0 7 / 9 01:49.270 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
یاکوزا از 2 تا 140 حاجی یول گلدی بابایی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 8 / 11 01:04.020 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
لیدی اسکای از 10 تا 248 حاج عبدالقیوم مرادچله عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 9 / 9 01:03.310 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
مونا از 0 تا 18 تاج محمد آخوند مهرانی عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 / 9 01:02.980 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
مونا از 0 تا 28 تاج محمد آخوند مهرانی عید محمد غراوی 1000 0.0 7 / 8 01:05.350 -