مربی کریم سارلی
24
4
3
3
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
یتیمچه از 4 تا 70 ثریا فرهمند احمد پقه 1700 0.0 4 / 5 01:53.280 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
زبل خان از 8 تا 58 ثریا فرهمند عبداله قولرعطا 1000 0.0 1 / 7 00:59.220 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
یتیمچه از 0 تا 52 ثریا فرهمند یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 5 01:03.610 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
سینیوریتا از 0 تا 58 امید هفت تنی محمود قولرعطا 1000 0.0 3 / 7 01:00.270 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
زبل خان از 0 تا 58 ثریا فرهمند 1000 0.0 -