مربی عبدالرحمان مختومی
485
79
80
80
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
آهو از 26 تا 72 حاجی قربان کلته 1700 0.0 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
لیون هندیکاپ مرحوم حاج کریم کلته ستار مهرانی 2200 55.0 4 / 8 02:23.860 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
آهو از 8 تا 248 حاجی قربان کلته ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 11 01:01.090 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
لیون از 36 تا 78 مرحوم حاج کریم کلته ستار مهرانی 1500 0.0 1 / 8 01:39.390 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
سماگل از 4 تا 32 سماگل وصحراگل ایگدری احمد پقه 1000 0.0 6 / 11 01:02.870 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
لیون از 46 تا 96 مرحوم حاج کریم کلته فیض الله رجال 1550 0.0 6 / 11 01:47.350 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
سماگل از 0 تا 40 سماگل وصحراگل ایگدری عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 / 12 01:06.200 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
لیون از 40 تا 78 مرحوم حاج کریم کلته ستار مهرانی 1500 0.0 1 / 7 01:43.790 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
آهو از 20 تا 100 حاجی قربان کلته آق اویلی بشگرد 1000 0.0 1 / 8 00:59.170 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
لیون از 40 تا 60 مرحوم حاج کریم کلته محمد خوجملی 1600 0.0 3 / 7 01:44.950 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
سماگل مبتدی نبرده سماگل وصحراگل ایگدری ستار مهرانی 1000 0.0 6 / 7 01:05.540 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
آهو از 30 تا 248 حاجی قربان کلته ستار مهرانی 1550 0.0 2 / 8 01:42.850 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
لیون هندیکاپ مرحوم حاج کریم کلته ستار مهرانی 1600 53.0 1 / 6 01:46.140 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
لیون از 24 تا 78 مرحوم حاج کریم کلته ستار مهرانی 1550 0.0 3 / 8 01:44.490 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
آهو از 22 تا 72 حاجی قربان کلته ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 7 01:00.990 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
لیون از 28 تا 60 مرحوم حاج کریم کلته کمال دالی جه عطا 1000 0.0 6 / 7 01:03.040 -