مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
آهو حاجی قربان کلته 1700 0.0
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
لیون مرحوم حاج کریم کلته ستار مهرانی 2200 55.0 4 02:23.860
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
آهو حاجی قربان کلته ستار مهرانی 1000 0.0 3 01:01.090
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
لیون مرحوم حاج کریم کلته ستار مهرانی 1500 0.0 1 01:39.390
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
سماگل سماگل وصحراگل ایگدری احمد پقه 1000 0.0 6 01:02.870
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
لیون مرحوم حاج کریم کلته فیض الله رجال 1550 0.0 6 01:47.350
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
سماگل سماگل وصحراگل ایگدری عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 01:06.200
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
لیون مرحوم حاج کریم کلته ستار مهرانی 1500 0.0 1 01:43.790
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
آهو حاجی قربان کلته آق اویلی بشگرد 1000 0.0 1 00:59.170
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
لیون مرحوم حاج کریم کلته محمد خوجملی 1600 0.0 3 01:44.950
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
سماگل سماگل وصحراگل ایگدری ستار مهرانی 1000 0.0 6 01:05.540
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
آهو حاجی قربان کلته ستار مهرانی 1550 0.0 2 01:42.850
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
لیون مرحوم حاج کریم کلته ستار مهرانی 1600 53.0 1 01:46.140
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
لیون مرحوم حاج کریم کلته ستار مهرانی 1550 0.0 3 01:44.490
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
آهو حاجی قربان کلته ستار مهرانی 1000 0.0 2 01:00.990
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
لیون مرحوم حاج کریم کلته کمال دالی جه عطا 1000 0.0 6 01:03.040