مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
آتش پا بهزاد وحاج فرزاد طریک محمد خوجملی 1700 0.0 4 01:50.670
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
آتش پا شریفه طریک محمد خوجملی 1000 0.0 3 01:03.220
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
آتش پا شریفه طریک احمد پقه 1500 0.0 7 01:47.390
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
تیش تر شیرین وعسل افتخار نژاد احمد پقه 1000 54.0 6 01:02.780
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
مینیاتور جمال ابوالمعصومی ستار مهرانی 1000 0.0 1 01:01.850
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
ملکه یلقی نظرولطیف میرزاعلی عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 11 01:05.510
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
آتش پا شریفه طریک محمد خوجملی 1500 0.0 2 01:46.710
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
مینیاتور جمال ابوالمعصومی عید محمد غراوی 1000 0.0 5 01:04.690
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
آتش پا شریفه طریک محمد خوجملی 1000 0.0 4 01:04.190
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
تیش تر شیرین وعسل افتخار نژاد حامد خوجملی 1000 57.0 2 00:58.920