مربی غفور خوجملی
296
41
51
29
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
آتش پا از 8 تا 28 بهزاد وحاج فرزاد طریک محمد خوجملی 1700 0.0 4 / 10 01:50.670 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
آتش پا از 10 تا 108 شریفه طریک محمد خوجملی 1000 0.0 3 / 9 01:03.220 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
آتش پا از 10 تا 140 شریفه طریک احمد پقه 1500 0.0 7 / 11 01:47.390 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
تیش تر هندیکاپ شیرین وعسل افتخار نژاد احمد پقه 1000 54.0 6 / 6 01:02.780 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
مینیاتور از 0 تا 44 جمال ابوالمعصومی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 8 01:01.850 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
ملکه یلقی از 24 تا 54 نظرولطیف میرزاعلی عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 11 / 11 01:05.510 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
آتش پا از 4 تا 38 شریفه طریک محمد خوجملی 1500 0.0 2 / 7 01:46.710 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
مینیاتور از 0 تا 44 جمال ابوالمعصومی عید محمد غراوی 1000 0.0 5 / 11 01:04.690 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
آتش پا از 2 تا 70 شریفه طریک محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 12 01:04.190 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
تیش تر هندیکاپ شیرین وعسل افتخار نژاد حامد خوجملی 1000 57.0 2 / 5 00:58.920 -