مربی بایجان قولاق
2
0
1
0
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
جیحون از 40 تا 78 مرحوم صالح صالح پور احمد پقه 1500 0.0 2 / 7 01:44.010 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
جیحون از 38 تا 58 مرحوم صالح صالح پور بایرام محمد قولاق 1000 0.0 7 / 9 00:59.360 -