مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
بالتیکا مهندس پولاد نیازی احمد پقه 1000 0.0 9 01:04.720