مربی باشگاه نیازی
3
0
0
0
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
بالتیکا از 20 تا 248 مهندس پولاد نیازی احمد پقه 1000 0.0 9 / 10 01:04.720 -